EDHE NJË RAMAZAN I BEGATSHËM

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)

Kaluam edhe një Ramazan të bukur dhe të begatshëm. Të gjitha organet dhe institucionet e BFI e RMV vepruan me një angazhim të jashtzakonshëm, me aktivitetete të nduarnduarta, ambijent të këndshëm duke formuar një shije dhe lidhje të lartë me Zotin dhe besimtarin, me familjet dhe popullin, me qëllim të agjërimit të përzemërt, lutje tē sinqerta, solidaritet në vepër, paqe me çdo këndin. Sipas analizave ende te parrumbullaksuara deri ne fund të Sektorit Finansiar të Rijasetit të BFI e RMV veçantia edhe e Ramazanit të sivjem është kontributi i besimtarëve në Fitra dhe Zekatë. Edhe sivjet tejkalohet rezultati rekord i vitit të kaluar të Ramazanit 2021.
Andaj, kam obligim fetar e institucional, që në emër të BFI e RMV të gjitha institucioneve, muftinive e muftinjëve, imamëve, vaizëve, muezinëve, mutevelnjiëve, besimtarëve të vendit dhe bashkëatdhetarëve tanë në Europë dhe më gjërë t’ju shprehim mirënjohjet tona për kontributin madhë në mirëmbajtjen e institucioneve tona fetaro arsimore siç janë SHMI” Medreseja Isa Beu” – Shkup, paralelet e saja dhe Fakulteti i Shkencave islame në Shkup. Zoti i plotfuqishëm ua pranoft dhe të vazhdojmē në bartjen e emanetit të Islamit për të mirën tonë të përgjithshme.
QOFT SHPËRBLIMI I ALLAHUT FUQIPLOTË MBI TË GJITH ATA QË KONTRIBUAN PËR HIRË TË NGRITJES SË VLERAVE ISLAME DHE MË GJËRË.
Vazhdojmë….
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
УШТЕ ЕДЕН БЛАГОСЛОВЕН РАМАЗАН
Поминавме уште еден убав и просперитетен Рамазан. Сите органи и институции на ИВЗ на РСМ постапија со извонредна посветеност, со вонредни активности, пријатен амбиент формирајќи со висок вкус и висока поврзаност со Алах и верниците, со семејствата и луѓето, со цел срдечен пост, искрена молитва, солидарност на дело, мир во секој агол. Според сè уште незавршените анализи на Финансискиот сектор на Ријасетот на ИВЗ и РСМ, особеност на овој Рамазан е придонесот на верниците во Фитра и Зекат. И оваа година е надминат рекордниот резултат од минатата година Рамазан 2021 година.
Затоа, имам верска и институционална обврска, во име на ИВЗ и РСМ на сите институции, муфтии и муфтиства, имами, проповедници, муезини, верници од земјата и нашите сонародници во Европа и пошироко да ја изразам нашата благодарност за голем придонес во одржувањето на нашите верски образовни институции како што е ИСУ „Медреса Иса Бег“ – Скопје со нејзините паралелки и Факултетот за Исламски Науки во Скопје.
Нека Возвишениот Алах ги прифати сите ваши придонеси, и да продолжиме да го спроведуваме наследството на исламот за наше општо добро.
Наградата на Возвишениот Алах нека биде за сите оние кои придонеле за подигање на ИСЛАМСКИТЕ ВРЕДНОСТИ и пошироко.
Продолжуваме….
Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи
***
BİR MUBAREK RAMAZAN DAHA GEÇTİ
Güzel ve bereketli bir Ramazan geçirdik. KMC İDB’nin tüm organ ve kurumları, olağanüstü bir gayretle, çok sayıdaki etkinliklerle, Allah’a yüksek bir bağlılıkla kalpten oruç tutma, samimi dua ve müminlerle, ailelerle ve insanlarla birlikte oluşan hoş bir ortamda, dayanışma içinde hareket ederek başarılı bir ay yaşadık. KMC İDB Riyaseti’nin Mali Sektörünün henüz tamamlanmamış analizlerine göre, bu Ramazanda da, fitir sadakası ve zekat konusunda, inananların katkısı çok büyüktür. Çok şükür ki bu yılın neticeleri, geçen 2021 yılının Ramazan ayının rekorunu geride bırakmıştır.
Bu nedenle, tüm kurumlara, müftülere ve müftülük görevlilerine, imamlara, vaizlere, müezzinlere, din görevlilerine, ülkedeki müminlere ve Avrupa’daki hemşehrilerimize karşı dini ve kurumsal bir yükümlülük olarak, KMC İDB adına ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Üsküp “İsa Bey” Medresesi ve Üsküp İslami Bilimler Fakültesi gibi dini eğitim kurumlarımızın ayakta kalıp başarılı faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu desteklerle büyük katkı sağlanmıştır.
Yüce Allah tüm katkılarınızı kabul etsin ve ortak hedefimiz için İslam’ın hükümlerini pratikte uygulamaya devam edelim.
İSLAMİ DEĞERLERİN yaşatılmasına ve daha da yükseltilmesine katkıda bulunan herkesin, Yüce Allah’ın mükâfatına mazhar olmasını niyaz ederim, inşallah.
Devam ediyoruz ….
Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai
***
ANOTHER BLESSED RAMADAN
We ended another beautiful and prosperous Ramadan. All organs and institutions of the IRC of the RNM acted with an extraordinary commitment, with intermittent activities, pleasant ambience forming a taste and high connection with God and the believer, with families and people, for the purpose of heartfelt fasting, sincere prayers, solidarity indeed, peace with every corner. According to the analysis still unfinished of the Financial Sector of Riyaset of IRC of RNM, the peculiarity of this Ramadan is the contribution of the believers in Fitr and Zakat. This year too, the record result of last year of Ramadan 2021 is surpassed.
Therefore, I have a religious and institutional obligation, on behalf of the IRC of RNM, of all institutions, muftis and muftinies, imams, preachers, muezzins, believers of the country and our compatriots in Europe and beyond to express our gratitude for the major contribution in the maintenance of our religious educational institutions such as IHS “Isa Bey Madrasa” – Skopje, its parallel classrooms and the Faculty of Islamic Sciences in Skopje.
May Almighty Allah accept your contributions and let us continue in carrying out the legacy of Islam for our common good.
May the reward of Allah Almighty be upon all those who contributed for the sake of raising ISLAMIC VALUES and beyond.
We continuing….
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.