E vërteta mbi mbledhjen e rrejshme të Rijasetit

E vërteta mbi mbledhjen e rrejshme të Rijasetit

Në vazhdim janë deklaratat e noterizuara të anëtarëve të Rijasetit dhe koordinatorwve, emrat e të cilëve janë keq-përdorur si kinse pjesëmarrës në mbledhjen e jashtëzakonshme të Rijasetit të mbajtur më datë: 30.03.2019.

Vistinata za la`nata sednica na Rijasetot

Vo prilog se noterizirani izjavi od ~lenovite na Rijasetot i koordinatorite, ~ii imiwa bea spomnati deka navodno u~estvuvale na vonrednata sednica na Rijasetot za koja se ka`uva deka bila odr`ana na den 30.03.2019.

Comments are closed.