Dy Reisët dakordohen për bashkëpunim të përbashkët

(Shq. Bos. Mkd. Eng. Tur)

Të xhumanë më 23.04.2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, dhe delagacioni i BFI të RMV, në përbërje të Myftiut të Myftinisë së Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiut të Myftinisë së Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani dhe Drejtorit të Sektorit për Marrëdhënie me Botën Arabe, Ismet ef. Ademi, në vizitën zyrtare në Sarajevë, të Bosnjë dhe Hercegovinës, u takuan me Kryetarin e Bashkësisë Islame të Bosnjës, Reisul Ulema Husein Kavazoviç.

Fillimisht Reisi Kavazoviç u uroi mirëseardhje mysafirëve nga Maqedonia e Veriut dhe i njoftoi me funksionimin e Bashkësisë Islame të Bosnjë dhe Hercegovinës.

Edhe Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, e njoftoi homologun e tij me ndryshimet dhe aspiratat që ka marrë për sipër Bashkësia Fetare Islame e RMV, duke theksuar në rend të parë hapjn e këtij institucioni me institucionet eminente, në vend dhe jashtë.

Të dy Reisët e bashkësive islame gjegjëse, biseduan edhe rreth bashkëpunimit të ndërjelltë mes Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut dhe Bashkësisë Islame të Bosnjë e Hercegovinës në shumë sfera të ndryshme. Kjo marrëveshje u hap dyert shumë sferave të bashkëpunimit dhe këmbimit të eksperiencave të ndërsjellta mes bashkësive.

Pas këtij takimi të frytshëm, delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame vizitoi edhe Fakultetin e Shkencave Islamë në Sarajeve, ku kishin mundësi që nga afër të shohin dhe njoftohen me funksionimin e kësaj vatre të vjetër porofesionale edukativo arsimore.

 

 

 

 

Dvojica reisa dogovarli se o zajedničkoj saradnji

 

U petak 23.04.2021, Predsjednik Islamske Vjerske Zajednice Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, i delegacija IVZ-a RSM-e, sastavljena od Muftija Muftistva Tetova, Dr. Qani ef. Nesimi, Muftija Muftistva Struge Mr. Salim ef. Sulejmani i Direktor Sektora za odnose s arapskim svijetom Ismet ef. Ademi, u službenoj posjeti Sarajevu, Bosna i Hercegovina, sastali su sa Predsjednikom Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine, Reisulom Ulemom Huseinom Kavazovićem.

U početku je Reisi Kavazović poželio dobrodošlicu gostima iz Sjeverne Makedonije i informirao ih o funkcioniranju Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine.

Čak je i Predsjednik Islamske Vjerske Zajednice Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai je obavijestio svog kolegu o promjenama i težnjama koje je poduzela Islamska Vjerska Zajednica RSMa, ističući na prvom mjestu otvaranje ove institucije sa eminentnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Dvojica poglavara dotičnih islamskih zajednica razgovarali su i o međusobnoj saradnji Islamske Vjerske Zajednice Sjeverne Makedonije i Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine u mnogim različitim oblastima. Ovaj sporazum otvorio je vrata mnogim područjima saradnje i razmjene međusobnih iskustava između zajednica.

Nakon ovog plodnog sastanka, delegacija Islamske Vjerske Zajednice posjetila je i Fakultet Islamskih Nauka u Sarajevu, gdje su imali priliku izbliza se vidjeti i upoznati sa funkcionisanjem ovog starog profesionalnog i obrazovnog ognjišta.

 

 

 

Двајцата Реиси се согласија за заедничка соработка

 

Во петокот 23.04.2021 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, и делегацијата на ИВЗ на РСМ, составена од Муфтијата на Тетовското Муфтиство, Др. Ќани еф. Несими, Муфтијата на Струшкото Муфтиство Мр. Салим еф. Сулејмани и Директорот на Секторот за односи со арапскиот свет, Исмет еф. Адеми, во официјалната посета на Сараево, Босна и Херцеговина, се сретнаа со Претседателот на Исламската Заедница на Босна и Херцеговина, Реисул Улема Хусеин Кавазович.

Првично, Реисот Кавазович ги поздрави гостите од Северна Македонија и ги информираше за функционирањето на Исламската Заедница на Босна и Херцеговина.

И Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го информираше својот колега за промените и аспирациите и чекорите што ги презеде Исламската Верска Заедница на РСМ, нагласувајќи го на прво место отворањето на оваа институција со еминентни институции, дома и во странство.

Двајцата поглавари на соодветните исламски заедници разговараа и за меѓусебната соработка помеѓу Исламската Верска Заедница од Северна Македонија и Исламската Заедница на Босна и Херцеговина во многу различни области. Овој договор ги отвори вратите во многу области на соработка и размена на меѓусебни искуства меѓу заедниците.

По оваа плодна средба, делегацијата на Исламската Верска Заедница го посети и Факултетот за Исламски Науки во Сараево, каде што имаа можност одблизу да видат и да се запознаат со функционирањето на ова старо стручно и воспитно огниште.

 

 

The two Reis agree on joint cooperation

 

On Friday 23.04.2021, the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, and the IRC delegation of RNM, composed of the Mufti of the Muftiny of Tetova, Dr. Qani ef. Nesimi, Mufti of the Muftiny of Struga Mr. Salim ef. Sulejmani and the Director of the Sector for Relations with the Arab World, Ismet ef. Ademi, on a official visit to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, met with the President of the Islamic Community of Bosnia and Hercegovina, Reisul Ulema Husein Kavazovich.

Initially, Reis Kavazovich welcomed the guests from Northern Macedonia and informed them about the functioning of the Islamic Community of Bosnia and Herzegovina.

Even the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai informed his counterpart about the changes and aspirations that the Islamic Religious Community of RNM has undertaken, emphasizing in the first place the opening of this institution with eminent institutions, at home and abroad.

The two heads of the respective Islamic communities also talked about the mutual cooperation between the Islamic Religious Community of Northern Macedonia and the Islamic Community of Bosnia and Herzegovina in many different areas. This agreement opened the doors to many areas of cooperation and exchange of mutual experiences between communities.

After this fruitful meeting, the delegation of the Islamic Religious Community also visited the Faculty of Islamic Sciences in Sarajevo, where they had the opportunity to see closely and get acquainted with the functioning of this old professional and educational hearth.

 

 

İki Reis, ortak işbirliği konusunda hemfikir

 

23 Nisan 2021 Cuma günü İslam Dini Başkanı Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Kalkandelen Müftüsü Dr. Kani ef. Nesimi, Struga Müftüsü Salim ef. Süleymani ve Arap Dünyası ile İlişkiler Dairesi Müdürü İsmet ef. Ademi’den oluşan İslam Birliği heyeti, Saraybosna’ya yaptığı resmi ziyarette Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ul Ulema Hüseyin Kavazoviç ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya’dan gelen misafirleri makamında karşılayan Reis Kavazoviç, Bosna Hersek İslam Birliği’nin idari şekli hakkında bilgi verdi.

İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği’nde yapılan görev değişikliği, özlemleri ve attığı adımlar hakkında meslektaşına bilgi vererek, her şeyden önce bu kurumun yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin kurumlarla işbirliği konusunda yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Comments are closed.