Drejtori i Agjencionit për Hallall Certifikata viziton xhematin e Kavadarcit

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Në kuadër të vizitave të organizuara të delegacioneve të BFI, nëpër të gjitha myftinitë e Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si përfaqësues delegacionit të Rijasetit të BFI, Drejtori i Agjencionit për Hallall Certifikata, H. Muhamer ef. Veseli, këtë të xhuma, më 23.04.2021 vizitoi xhaminë e Kavadarcit, ku mbajti ligjeratë fetare para xhematit të atij qyteti dhe ku foli për rëndësinë e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe të agjerimit në veçanti.

Para një xhemati mjaft të disciplinuar, për sa i përket masave mbrojtëse kundër virusit Korona, ai foli edhe për zbatimin e rregullave në Islam dhe për obligimet individuale të çdo muslimani, sepse duke respektuar udhëzimet e Kuranit Fisnik dhe porositë e Pejgamberit Muhamedit a.s. krijohet uniteti në sistemin shoqëror. Islami është fe bazuar të Allahu Fuqiplotë dhe për këtë shkak është fe e paqës, tolerancës ku respektohen të drejtat themelore të njeriut duke eliminuar diskriminimin në bazë të gjuhës, ngjyrës, racës apo kombësisë.

Efendi Veslei, gjithashtu xhematit të kësaj xhamie ia përcolli porositë dhe selamet e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reisul Ulemasë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, duke u dëshiruar Ramazan të begatë dhe agjerim të lehtë e të pranuar tek Allahu i Plotfuqishëm.

Drejtori i Agjencionit për Hallall Ceritifikata, H. Muhamer ef. Veseli gjatë namazit të xhumase i priu xhematit të kësaj xhamie në lutjen e namazit të xhumase. Ai gjithashu, javën e kaluar e vizitoi Myftininë e Velesit, ku mbajti ligjeratë fetare para xhematit dhe i priu në faljen e namazit të xhumasë.

 

 

Директорот на Агенцијата за Халал сертификат го посети џематот во Кавадарци

Во рамките на организираните посети на делегациите на ИВЗ, преку сите муфтиства на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија, како претставник на делегацијата на Ријасетот на ИВЗ, Директорот на Агенцијата за Халал Сертификат, Х. Мухамер еф. Весели, петокот, на 23.04.2021 година ја посети џамијата во Кавадарци, каде одржа религиозно предавање пред џематот на тој град и каде зборуваше за важноста на светиот месец Рамазан и особено постот.

Пред еден многу дисциплиниран џемат, во однос на заштитата од вирусот Корона, тој исто така зборуваше за спроведувањето на правилата во исламот и индивидуалните обврски на секој муслиман, затоа што почитувајќи ги упатствата на Благородниот Куран и пораките на Пророкот Мухамед а.с. како единството се создава во социјалниот систем. Исламот е религија заснована од Семоќниот Алах и затоа е религија на мирот, толеранцијата каде што се почитуваат основните човекови права со елиминирање на дискриминацијата врз основа на јазик, боја, раса или националност.

Ефенди Весли исто така на џематот на ова џамија им ги пренесе пораките и поздравите на Претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, посакувајќи им просперитетен Рамазан и лесен и прифатен пост од Семоќниот Алах.

Директорот на Агенцијата за Халал сертификати, Х. Мухамер еф. Весели, за време на петочната молитва, му предводеше на џематот на оваа џамија. Минатата недела, на 16.04.2021 го посети и Муфтиството на ИВЗ Велес, каде одржа религиозно предавање пред џематот и ги водеше во петочната молитва.

 

 

 

The Director of the Halal Certificate Agency visits the Kavadarci congregation

As part of the organized visits of the IRC delegations, through all the muftinies of the Islamic Religious Community in the Republic of Northern Macedonia, as representatives of the Riyaset delegation, the Director of the Agency for Halal Certificates, H. Muhamer ef. Veseli, this Friday, on 23.04.2021 visited the mosque in Kavadarci, where he gave a religious lecture in front of the worshipers of that city and where he spoke about the importance of the holy month of Ramadan and fasting in particular.

Before an very disciplined congregation, in terms of safeguards against the Corona virus, he also spoke about the implementation of the rules in Islam and the individual obligations of every Muslim, because respecting the instructions of the Noble Qur’an and the messages of the Prophet Muhammad a.s. unity is created in the social system. Islam is a religion based on Allah Almighty and therefore is a religion of peace, tolerance where fundamental human rights are respected by eliminating discrimination based on language, color, race or nationality.

Efendi Veseli also conveyed to the congregation of this mosque the messages and greetings of the President of the Islamic Religious Community in the RNM, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, wishing everybody a prosperous Ramadan and easy and accepted fasting to Allah Almighty.

Director of the Halal Certification Agency, H. Muhamer ef. Veseli, during the Jumu’ah prayer, led the congregation of this mosque in the Jumu’ah prayer. He also visited the Muftiny of Veles last week, where he gave a religious lecture in front of the congregation and led them to the Friday prayer.

 

İDB Helal Standard Ajansı Müdürü Kavadar müslüman cemaatini ziyaret etti

İDB Ramazan heyetlerinin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslami Dini Birliği müftülükleri aracılığıyla ülke genelinde düzenledikleri ziyaretlerde, İDB Riyaset heyetinin temsilcisi olarak Helal Standard Ajansı Müdürü H. Muhammer ef. Veseli, 23 Nisan 2021 Cuma günü Kavadarçi camiini ziyaret etti ve bu vesileyle gerçekleştirdiği dini derste, Ramazan ayının ve özellikle oruç tutmanın önemi hakkında konuştu.
Korona virüsünden korunma tedbirleri konusunda çok disiplinli bir cemaatin önünde vaaz veren Veseli, Kuran’ın talimatlarını ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mesajlarını dile getirerek İslam dininin bu konudaki hükümlerin uygulanması gereğinden ve her Müslümanın bireysel yükümlülüklerinden de bahsetti. Veseli, sosyal sistemde birlik ve beraberliğin nasıl tesis edilmesi gerektiği konusunda İslam’ın en iyi kuralları koyduğunu ve Yüce Allah tarafından gönderilmiş olan bu dinin insanlar arasında dil, renk, ırk veya milliyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırarak temel insan haklarına saygı duyulan bir barış, hoşgörü dolu bir din olduğunu belirtti.
Veseli bu caminin cemaatine, KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ‘nin Ramazan tebriklerini ve selamlarını da iletti ve onlara, müreffeh ve Yüce Allah tarafından kolay ve kabul edilmiş bir oruç dileyerek sözlerine son verdi.
Helal Standard Ajansı Müdürü H. Muhammer ef. Veseli, Cuma namazında bu caminin cemaatine imamlık yaptı. Veseli ayrıca, geçen hafta, 16 Nisan 2021 tarihinde, İDB Köprülü Müftülüğü’nü de ziyaret ederek oradaki cemaatin karşısında bir dini sohbet gerçekleştirdi ve Cuma namazı kıldırdı.

Comments are closed.