DELEGACIONI I RAMAZANIT VIZITOI MYFTININË E TETOVËS

(Shq. Мкд. Eng)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai udhëhoqi delegacionin e Bashkësië Fetare Islame të përbërë nga udhëheqësit e sektorëve të Rijasetit të BFI, profesorëve të Fakultetit të Shkencave Islame dhe Medresesë Isa Beu, të cilët kanë vendosur që xhumaja e fundit e këtij të bekuar Ramazani ti kushtohet Myftinisë së Tetovës dhe në nder të xhematit tetovar.
Fillimisht delegacioni u mirëprit në Myftininë e Tetovës nga Myftiu Dr. Qani ef. Nesimi, i cili u dëshiroi mirëseardhje mysafirëve. Më pas të gjithë anëtarët e delegacionit u njoftuan me programin e planifikuar paraprakisht, e më pas u shpërndanë në të gjitha xhamitë që gravitojnë në Myftininë e Tetovës, ku mbajtën ligjerata fetare dhe udhëhoqën xhematet në faljen e Namazit të Xhumasë.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi vizituan bashkërisht Eski Xhaminë, një nga xhamitë më të bukura të qytetit të Tetovës.
Fillimisht para xhematit të pranishëm foli Myftiu i Tetovës, i cili në emrin e kësaj Myftinie i dëshiroi mirëseardhje Kryetarit të BFI dhe e falënderoi në emër të xhematit për këtë vizitë mjaft domethënëse në këtë muaj të shjenjtë të Ramazanit.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai gjithashtu para xhematit të Tetovës mbajti një fjalim ku foli për rëndësinë e muajit të Ramazanit, muajit në të cilin ka zbritur Kurani Fisnik. Ai më pas falënderoi Myftininë e Tetovës me në Krye Myftiun e nderuar dhe çmoi lartë besimin dhe imanin e paluhatur që kanë besimtarët e këtij qyteti, të cilët gjithmonë reflektojnë fuqishëm në mbrojtjen e Islamit dhe kulturës të cilën na e kanë lënë amanet të parët tanë. Falë kontributeve dhe dedikimit të vazhdueshëm të besimtarëve tanë, imanit të tyre të fuqishëm, Islami në këto troje ka mbijetuar dhe inshallah do të jetojë deri në ditën e Kijametit, edhe përkundër faktit që është shumë larg nga qendra e burimit. “Sot jemi në një nga Myftinitë më të mëdha të BFI, për të shprehur falënderimet tona dhe mirënjohjen tonë ndaj besimtarëve, të cilët gjithnjë kanë mbështetur dhe përkrahur institucionet edukativo Arsimore të Bashkësisë Fetare Islame dhe më gjerë. Falënderuar kontributit, zemërgjerësisë, bujarisë, vetëdijes dhe imanit të palëkundur të besimtarëve të këtij nënqielli, Bashkësia Fetare Islame është në këtë nivel, si një nga Bashkësitë më të fuqishme në vend, ku gjitha arritjet si në prona të palëklundura ashtu edhe në personel, i ka realizuar falë mbështetjes të paluhatur të besimtarëve të saj, të cilët gjithmonë kanë reflektuar fuqishëm në mbrojtjen fjalës së Allahut Fuqiplotë. Të gjitha këto, janë një shtytës i fuqishëm, një motivacion shtesë për çdo nënpunës të Bashkësisë Fetare Islame, që të jenë gjithmonë në shërbim të vazhdueshëm të besimtarëve muslimanë të këtij nënqielli por edhe më gjerë.
Pas ligjeratës, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai udhëhoqi xhematin e Xhamisë Eski në faljen e Namazit të Xhumasë.
РАМАЗАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЈАТА ГО ПОСЕТИ ТЕТОВСКОТО МУФТИСТВО
Претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја предводеше делегацијата на Исламската Верска Заедница составена од раководителите на секторите на Ријасетот на ИВЗ, професори на Факултетот за Исламски Науки и Медреса Иса Бег, кои решија последниот петок од овој благословен Рамазан да биде посветен на Тетовското Муфтиство и во чест на тетовскиот џемаат.
Првично, делегацијата беше пречекана во просториите на Муфтиството Тетово од страна на Муфтијата др. Ќани еф. Несими, кој ги пречека гостите. После тоа, сите членови на делегацијата беа запознати со однапред планираната програма, а потоа беа дистрибуирани до сите џамии кои гравитираат во Тетовското Муфтиство, каде што одржаа религиозни предавања и ги предводеа џемаатите во петочната молитва.
Претседателот на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и Муфтијата на Тетовското Муфтиство, др. Ќани еф. Несими, заеднички ја посетија Џамијата Ески, една од најубавите џамии во градот Тетово.
Првично, пред присутниот џемаат зборуваше Тетовскиот Муфтија, кој во име на оваа Муфтиство го поздрави Претседателот на ИВЗ и му се заблагодари од името на џемаатот, за оваа многу значајна посета во текот на овој свет месец Рамазан.
Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи одржа и говор пред Тетовскиот џемаат каде зборуваше за важноста на месецот Рамазан, месецот во кој беше објавен Благородниот Куран. Потоа тој му се заблагодари на Тетовското Муфтиство, на чело со чесниот Муфтија, и ја пофали непоколебливата вера на верниците на овој град, кои секогаш силно зрачат во заштитата на исламот и културата што ни ги оставија нашите предци. Благодарение на постојаните придонеси и посветеноста на нашите верници, нивната силна вера, исламот во ова земја преживеа и иншалах ќе живее до Денот на воскресението, и покрај фактот дека е многу далеку од центарот на изворот. „Денес сме во една од најголемите Муфтиства на ИВЗ, да изразиме голема оцена и благодарност до верниците, кои секогаш ги поддржувале и поддржуваат образовните институции на Исламската Верска Заедница и пошироко. Благодарение на придонесот, дарежливоста, великодушноста, свесноста и непоколебливата вера на верниците на овааподневје, Исламската Верска Заедница е на ова ниво, како една од најмоќните заедници во земјата, каде што сите достигнувања и во имот и персонал, го постигнала благодарение на непоколебливата поддршка од нејзините верници, кои секогаш силно се одразуваа во одбраната на зборот на Семоќниот Алах. Сите овие факти, се моќен промотор и дополнителен мотиватор за секој вработен во Исламската Верска Заедница, секогаш да биде во постојана служба на муслиманските верници во оваа подневје и пошироко.
По верското предавање, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го водеше џемаатот на Ески Џамија на Петочната Молитва.
RAMADAN DELEGATION VISITS METFINE OF TETOVO
President of the Islamic Religious Community in RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai led the delegation of the Islamic Religious Community consisting of the sectors leaders of the IRC Riyaset, professors of the Faculty of Islamic Sciences and Isa Bey Madrasa, who decided that the last Friday of this blessed month of Ramadan to be dedicated to the Muftiny of Tetova and in honor of the Tetovo congregation.
Initially, the delegation was welcomed in the Mufti of Tetova by Mufti Dr. Qani ef. Nesimi, who welcomed the guests. Afterwards, all members of the delegation were introduced to the pre-planned program, and then distributed to all the mosques that gravitate to the Muftiny of Tetova, where they held religious lectures and led the congregations in praying the Friday Prayer.
The President of the Islamic Religious Community in the Republic of Northern Macedonia, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and the Mufti of the Muftiny of Tetova, Dr. Qani ef. Nesimi jointly visited the Eski Mosque, one of the most beautiful mosques in the city of Tetovo.
Initially, the Mufti of Tetova spoke before the present congregation, who on behalf of this Muftiny welcomed the President of IRC and thanked him on behalf of the congregation for this very significant visit in this holy month of Ramadan.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai also delivered a speech in front of the Tetovo congregation where he spoke about the importance of the month of Ramadan, the month in which the Noble Qur’an was revealed. He then thanked the Muftiny of Tetova, headed by the honorable Mufti, and praised the unwavering faith and belief of the believers of this city, who always reflect strongly in the protection of Islam and culture left to us by our ancestors. Thanks to the constant contributions and dedication of our believers, their strong faith, Islam in these lands has survived and inshallah will live until the Day of Resurrection, despite the fact that it is very far from the center of the source. “Today we are in one of the largest Muftinies of IRC, to express our gratitude and thanks to the faithful, who have always supported and support the educational institutions of the Islamic Religious Community and beyond. Thanks to the contribution, generosity, awareness and unwavering faith of the believers of this region, the Islamic Religious Community is at this level, as one of the most powerful Communities in the country, where all achievements in both, real estate property and staff, it has achieved thanks to the unwavering support of its believers, who have always reflected strongly in defending the word of Allah Almighty. All these are a powerful motivator, an additional boost for every employee of the Islamic Religious Community, to always be in constant service of the Muslim believers of this country and beyond.
After the lecture, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai led the congregation of the Eski Mosque in praying the Jumu’ah (Friday) Prayer.

Comments are closed.