DELEGACIONI I BFI TAKOHET ME AMBASADORIN E KUVAJTIT NË SOFJE

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)

Të mërkurën më 26.01.2022 Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai pati takim zyrtar në Ambasadën e Kuvajtit në Sofje me Ekselencën e tij Ambasadorin e Kuvajtit Dr. Ja’kub El Atiki.
Me një pritje të ngrohtë dhe të sinqertë e vëllazërore, në selinë e Ambasadës së Kuvajtit në Sofje, Ekselenca e Tij, Ambasadori i Kuvajtit Dr. Ja’kub El Atiki u dëshiroi mirëseardhjen delegacionit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut të udhëhequr nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe në përbërje të: Dr. Qenan ef. Ismailit – Myfti i Shkupit, H. Sabahudin ef. Zendelit – Myfti i Gostivarit, H. Ismet ef Ademit dhe shoqëruesve të Reisul Ulemasë Emin dhe Bashkim Abazi.
Në këtë takim, Kreu i BFI shfrytëzoi rastin që ta njoftojë Ekselencën e tij me Bashkësinë Fetare Islame si dhe rreth rrjedhave fetaro islame në vend, për sfidat me të cilat ballafaqohet BFI në RMV. Poashtu u bisedua për një bashkëpunim të mirëfilltë në mes dy institucioneve në sfera të ndryshme. Me qëllim të zhvillimit të këtij bashkëpunimi u bisedua edhe për procesin e akreditimit të BFI në shtetin e Kuvajtit me çka do hapeshin rrugët e forcimit të lidhjeve tona të ndërsjella.
Nga ana e tij, Ambasadori Dr. Ja’kub El Atiki e njoftoi delegacionin e BFI se ky proces është në përfundim e sipër dhe se së shpejti pritet të përfundojë.
Në shenjë respekti ndaj delegacionit të BFI, Ambasadori i Kuvajtit Dr. Ja’kub El Atiki bëri edhe një pritje tjetër në Rezidencën e tij ku shtroi edhe drekë për ti nderuar mysafirët nga Maqedonia e Veriut, gjest që dëshmoi edhe për afërsinë e tij me BFI e RMV dhe muslimanëve në përgjithësi.
Në fund të takimit, në shenjë mirënjohjeje, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në emër të Delegacioni të BFI dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame, i dhuroi Ambasadorit emblemën e BFI të RMV.
***
Делегацијата на ИВЗ се сретна со Амбасадорот на Кувајт во Софија
На 26.01.2022 година, среда, Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи имаше официјална посета и средба во Амбасадата на Кувајт во Софија со Неговата Екселенција Амбасадорот на Кувајт Др. Јакуб Ел Атики.
Со топол, искрен и братски прием, во седиштето на Амбасадата на Кувајт во Софија, Неговата Екселенција, Амбасадорот на Кувајт Др. Јакуб Ел Атики ја пречека делегацијата на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија предводена од Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи и во состав од: Др. Ќенан еф. Исмаили – Муфтија на Скопје, Х.Сабахудин еф. Зендели – Муфтија на Гостивар, Х. Исмет еф. Адеми и придружниците на Реисул Улема, Емин и Башким Абази.
На оваа средба, Поглаварот на ИВЗ ја искористи можноста да му ја престави на Неговата Екселенција Исламската Верска Заедница како и да го запознае него со исламските верски активности во земјата, за предизвиците со кои се соочува ИВЗ на РСМ. Се зборуваше и за вистинска соработка меѓу двете институции на различни полиња. Во насока на развивање на оваа соработка, се разговараше и за процесот на акредитација на ИВЗ во државата Кувајт, што ќе го отвори патот за зајакнување на нашите меѓусебни односи.
Од негова страна, Амбасадорот Др. Јакуб Ел Атики ја информираше делегацијата на ИВЗ дека овој процес е при крај и се очекува наскоро да биде завршен.
Во знак на почит кон делегацијата на ИВЗ, Амбасадорот на Кувајт Др. Јакуб Ел Атики направи уште еден прием во неговата резиденција каде приреди и ручек во чест на гостите од Северна Македонија, гест што сведочи и за неговата блискост со ИВЗ на РСМ и муслиманите воопшто.
На крајот од средбата, во знак на благодарност, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во име на Делегацијата на ИВЗ и во име на Исламската Верска Заедница, на Амбасадорот му го врачи амблемот ИВЗ на РСМ.
***
İDB HEYETİ KUVEYT SOFYA BÜYÜKELÇİSİ ATİKİ İLE GÖRÜŞTÜ
26 Ocak 2022 Çarşamba günü KMC İslam Birliği Başkanı Reis ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai ve beraberindeki heyet, Kuveyt Sofya Büyükelçisi Ekselansları Dr. Yakub El Atiki’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kuveyt B Sofya üyükelçiliği’nin binasında, Ekselansları Kuveyt Büyükelçisi Dr. Yakub El Atiki, Reis ul Ulema H.Hfz başkanlığındaki Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği heyetini sıcak, samimi ve kardeşçe bir havada karşıladı. Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai beraberindeki heyet Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili, Gostivar Müftüsü H. Sabahudin ef. Zendeli, İDB Arap Ülkeleri İşbirliği Koordinatörü İsmet ef. Ademi, Emin Dauti ve Başkim Abazi’den ibarettir.
Bu toplantıda, İDB Başkanı Fetai, İslam Dini Birliği’nin yapısı, kurum ve kuruluşları, ülkedeki İslami dini faaliyetler ve karşılaşılan zorluklar hakkında ev sahibi Büyükelçi Atiki’yi ilk elden bilgilendirme fırsatına sahip oldu. İDB ile Kuveyt Sofya Büyükelçiliği arasında çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliğinden de söz edildi. Bu işbirliğini geliştirmek için İDB’nin Kuveyt’te akreditasyon sürecinin başlatılıp sona erdirilmesi sayesinde, karşılıklı ilişkilerimizin daha güçleneceğini ve başka alanlarda da işbirliğimizin önünü açacağı dile getirilmiştir.
Büyükelçi Dr. Yakub El Atiki, İDB heyetine bu sürecin tamamlanmak üzere olduğunu ve yakında tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.
İDB heyetine saygısının bir göstergesi olarak, Kuveyt Sofya Büyükelçisi Dr. Yakub El Atiki, Kuzey Makedonya’dan gelen misafir heyetin onuruna konutunda hazırladığı resepsiyonda bir öğle yemeği ikram etti.
Görüşmenin sonunda teşekkür olarak Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, İDB heyeti ve İslam Dini Birliği adına Büyükelçi Atiki’ye KMC İDB’sini bir amblemini takdim etti.
***
The delegation of IRC meets with the Ambassador of Kuwait in Sofia
On Wednsday 26.01.2022, the President of the Islamic Religious Community of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai had an official meeting at the Embassy of Kuwait in Sofia with His Excellency the Ambassador of Kuwait Dr. Ja’kub El Atiki.
With a warm and sincere and fraternal reception, at the headquarters of the Embassy of Kuwait in Sofia, His Excellency, the Ambassador of Kuwait Dr. Ja’kub El Atiki welcomed the delegation of the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia led by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and composed of: Dr. Qenan ef. Ismaili – Mufti of Skopje, H. Sabahudin ef. Zendel – Mufti of Gostivar, H. Ismet ef Ademi and companions of Reisul Ulema, Emin and Bashkim Abazi.
In this meeting, the Head of IRCused the opportunity to announce and introduce his Excellency with the Islamic Religious Community as well as about the Islamic religious currents in the country, for the challenges that IRC faces in RNM. There was also talks of a genuine cooperation between the two institutions in various fields. In order to develop this cooperation, the process of accreditation of IRC in the state of Kuwait was also discussed, which would pave the way for strengthening our mutual ties.
On his part, Ambassador Dr. Ja’kub El Atiki informed the IRC delegation that this process is nearing completion and is expected to be completed soon.
As a sign of respect to the IRC delegation, the Ambassador of Kuwait Dr. Ja’kub El Atiki made another reception at his Residence where he also hosted a lunch to honor the guests from Northern Macedonia, a gesture that also testified to his closeness to the IRC of RNM and Muslims of this country in general.
At the end of the meeting, as a sign of gratitude, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on behalf of the Delegation of IRC and on behalf of the Islamic Religious Community, presented the Ambassador with the emblem of IRC of the RNM.

Comments are closed.