Delegacion i BFI viziton bashkatdhetarët tanë në Amerikë

(SHQ. МКД. ENG.)

Xhamia tek shqiptarët nuk është vetëm vend i kohëve të namazit, me theks të veçantë kur kemi të bëjmë me besimtarët e diasporës. Kur i pyet se çfarë është xhamia? Ata thonë: ” Vend ku madhërohet Zoti, aty ku ne takohemi me njëri tjetrin, aty ku kuvendohet lirshëm, aty kur ulemi na kujtohen gjyshërit tonë, kur kanë pritur namazet të ulur para xhamie, është vendi kur me pak lot lajmë syrin e me disa fjalë të mbushura plot krenari themi: Ç’far ka nga vendlindja?!…
Gjatë këtij muaji të Bekuar të Ramazanit, nga data 14 Prill 2022 një delegacion i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, me autorizim të Kryetarit të saj, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nën udhëheqjen e Myftiut të Dibrës, H. Reshat ef. Kaçallniku. Atë e shoqëron imami me zërin e mrekullueshëm i xhamisë së Sahat Kullës në Dibër, Husein ef. Mirzo, të cilët po vizitojnë xhemate të qendrave islame të ndryshme kryesisht në rajonin e Nju Jorkut, Staten Islandit, Nju Xhersit, Bruklinit e vende të tjera.
Delegacioni i BFI po kalon çaste të mrekullueshme Ramazani në mesin e bashkatdhetarëve tanë nga Dibra, Qendra Zhupë, Gostivari, Struga, Kërçova, Tetova, Shkupi, Kumanova e nga të gjitha viset e vendit tonë e më gjerë. Ata në takimet dhe vizitat e tyre nëpër qendrat kulturore Islame në SHBA, xhematëve ua përcjellin selamet e Kreut të BFI, Reisul Ulemasë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, duke i falënderuar për gjithë kontributin që e japin në organizimin e jetës fetare në SHBA, por edhe ndaj Institucioneve Edukativo Arsimore të BFI.
Vlen të theksohet bujaria dhe mikpritja e besimtarëve e posaçërisht e këshillave të këtyre qendrave, në veçanti e imamëve të respektuar si: Mulla Omer ef Musa, Burhan Kukaj, Prof, dr Ziber Lata, Mr. Omer Kadri, Hafëz Dhulkarnejn Vardari, Imam Feridi, Imam Dr. Tahiri, Imam Bajrami, e të tjerë, të cilët janë shembull dhe ambasadorë të popullit dhe besimit tonë në SHBA.
Zoti i bekoftë mërgimtarët tanë në SHBA e kudo që janë nëpër Botë.
***
Делегација на ИВЗ во посета на нашите сонародници во Америка
Џамијата не е само место за молитви, со посебен акцент кога се во прашање верниците од дијаспората. Кога ќе ги прашате што е џамија? Велат: „Местото каде што се прославува Господ, каде што се среќаваме, каде што слободно се среќаваме, каде што седиме, се сеќаваме на нашите дедовци, кога чекаа намаз седејќи пред џамијата, е местото каде што ги миеме очите. со неколку капки солзи и неколку зборови полни со гордост велиме: Што има ново од татковината?!…
Во текот на овој благословен месец Рамазан, од 14 април 2022 година, делегација на Исламската Верска Заедница на РСМ, со овластување од нејзиниот Поглавар, Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи, престојува во Соединетите Американски Држави, под водство на муфтијата на Дебар, Х.Решат еф. Качалнику. Придружуван од имамот со прекрасниот глас на џамијата на Саат-кулата во Дебар, Хусеин еф. Мирзо, кои ги посетуваат џематите на различни исламски центри, главно во регионот на Њујорк, Стејтен Ајленд, Њу Џерси, Бруклин и други места.
Делегацијата на ИВЗ поминува прекрасни рамазански мигови меѓу нашите сонародници од Дебар, Центар Жупа, Гостивар, Струга, Кичево, Тетово, Скопје, Куманово и од сите краишта на нашата држава и пошироко. Во нивните средби и посети на исламските културни центри во САД, тие ги пренесуваат поздравите на Поглаварот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи, заблагодарувајќи им се за целиот придонес што го даваат во организацијата на верскиот живот во САД, но и на образовните институции на ИВЗ.
Вреди да се спомене великодушноста и гостопримството на верниците и особено на советите на овие центри, особено на почитуваните имами како што се: Мула Омер еф. Муса, Бурхан Кукај, проф, д-р Зибер Лата, г. Омер Кадри, Хафиз Дулкарнејн Вардари, Имам Фериди, Имамот Др. Тахири, имамот Бајрами и други, кои се примери и амбасадори на нашиот народ и верата во САД.
Господ да ги благослови нашите иселеници во САД и насекаде во светот.
***
Delegation of IRC visits our compatriots in America
The mosque for Albanians is not just a place of prayer times, with special emphasis when it comes to Diaspora believers. When you ask them what a mosque is? They say: “A place where God is glorified, where we meet each other, where we meet freely, where we sit we remember our grandfathers, when they waited for prayers sitting in front of the mosque, is the place where we wash our eyes with a few tears and some words full of pride we say: What news is from the homeland?! …
During this blessed month of Ramadan, from April 14, 2022 a delegation of the Islamic Religious Community of RNM, with the authorization of its Chairman, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, is staying in the United States of America, under the leadership of the Mufti of Dibra, H. Reshat ef. Kaçallniku. He is accompanied by the imam with the wonderful voice of the mosque of the Clock Tower in Debar, Hussein ef. Mirzo, who are visiting congregations of various Islamic centers mainly in the region of New York, Staten Island, New Jersey, Brooklyn and other places.
The IRC delegation is having wonderful Ramadan moments among our compatriots from Dibra, Centar Zhupa, Gostivar, Struga, Kichevo, Tetovo, Skopje, Kumanovo and from all parts of our country and beyond. In their meetings and visits to Islamic cultural centers in the USA, they convey the greetings of the Head of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, thanking them for all the contribution they give to the organization of religious life in the US, but also to the Educational Institutions of IRC.
It is worth mentioning the generosity and hospitality of the believers and especially of the councils of these centers, in particular of the respected imams such as: Mulla Omer ef Musa, Burhan Kukaj, Prof, Dr. Ziber Lata, Mr. Omer Kadri, Hafez Dhulkarnejn Vardari, Imam Feridi, Imam Dr. Tahiri, Imam Bajrami, and others, who are examples and ambassadors of our people and faith in the United States.
God bless our compatriots in the US and everywhere in the World.

Comments are closed.