Ceremonia e hapjes së xhamisë të fshatit Banjicë e Poshtme

(Shq. Мкд. Tur. Eng)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, bashkë me një pjesë të stafit të Kabinetit të Tij, të xhumanë më datë 30.04.2021 me ftesë të këshillit të xhamisë së fshatit Banjicë e Poshtme mori pjesë në ceremoninë e hapjes së kësaj xhamie, ku të ftuar dhe prezent ishin edhe Ambasadori i Republikës së Turqisë në vendin tonë, Ekselenca e Tij, z. Hasam Mehmet Sekizkok dhe Atasheu për Çështje fetare i Ambasads Turke në Shkup z. Mustafa Tarik Hoxha, si dhe mysafirë të shumtë nga vendi e nga jashtë.
Kjo ceremoni u organizua në kuadër të Myftinisë së BFI Gostivar, me çrast Myftiu i Gostivarit H. Sabahudin ef. Zendeli, bashkë me këshillin e xhamisë së fshatit Banjicë e Poshtme i përshëndetën mysafirët e çmuar për këtë vizitë mjaft domethënëse në një ditë madhështore si kjo, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Fillimisht mysafirët e lartë, Reisul Ulemaja, Ambasadori e Atasheu, Myftiu dhe Këshilli i xhamisë bënë prerjen simbolike të shiritit të kuq, i cili shënoi fillimin e rifunksionimit të kësaj xhamie, pas restaurimit dhe rinovimit, të bërë dhe finansuar nga vetë aktivistët dhe rinia e këtij fshati.
Pikërisht për këtë qëllim, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai foli rreth rëndësisë që ka fryma e re në mbajtjen dhe kultivimin e besimit të Allahut Fuqiplotë. “Më rini të tillë, jemi të bindur se ardhmëria e Islamit do të jetë e ndritur në vendin tonë” tha mes tjerash Reisul Ulemaja, i cili i përshëndeti iniciativat e tilla, sidomos kur ato ndërmeren nga rinia, sepse një popull që ka një rini të shëndoshë me moral të lartë fetar dhe dije – arsimim, ka baza të shëndosha për të ardhmen. Ai më pas i priu faljes së namazit të xhumasë për të pranishmit.
————-
Церемонија на отворање на џамијата во селото Долна Бањица
Претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, заедно со дел од персоналот на неговиот Кабинет, во петокот, 30.04.2021 година, на покана од џамискиот совет на село Долна Бањица, учествуваа на церемонијата на отворање на оваа џамија, каде присутен беше и Амбасадорот на Република Турција во нашата земја, неговата екселенција, г. Хасам Мехмет Секизок и Аташето за верски работи на Турската Амбасада во Скопје, г. Мустафа Тарик Хоџа, како и бројни гости од земјата и странство.
Оваа церемонија беше организирана во рамките на Муфтиство на ИВЗ Гостивар, на чело со Муфтијата Х. Сабахудин еф. Зендели, заедно со соборот на џамијата во село Долна Бањица, кои ги поздравија драгоцените гости за оваа многу значајна посета на еден ваков величествен ден, за време на светиот месец Рамазан.
Првично, високите гости, Реисул Улемаја, амбасадорот и аташе, муфтијата и Советот на џамијата го направија симболичниот пресек на црвената лента, што означи почеток на повторно функционирање на оваа џамија, по реставрацијата и реновирањето, финансирано од страна на активисти и младите од ово село.
Токму за оваа цел, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи зборуваше за важноста на новиот дух во одржувањето и негувањето на верата на Семоќниот Аллах. „Со ваква младина, убедени сме дека иднината на Исламот ќе биде светла во нашата земја“, рече Реисул Улема, кој ги поздрави ваквите иницијативи, особено кога ги презема младината, затоа што народ кој има младински дух со висок религиозен морал и знаење – образование, има здрави основи за иднината. Потоа ја водеше петочната молитва за присутните.
____________
Aşağı Banisa köyünde cami açılış töreni
30 Nisan 2021 Cuma günü, Gostivar’a bağlı Aşağı Banisa köyü cami meclisinin daveti üzerine, KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ve kabinesinin bazı üyeleriyle birlikte, T. C. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Büyükelçilik Din İşleri Müşavir V. Mustafa Tarık Koça yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılımıyla cami açılış töreni düzenlendi. Bu tören, Gostivar Müftüsü H. Sabahudin ef. Zendeli başkanlığında, Aşağı Banisa camii mütevelli heyeti üyeleriyle birlikte, mubarek Ramazan ayının bu gününde, misafirlere büyük bir misafir perverlik göstererek organize edildi.
Törenin başında yüksek konuklar Reis ul Ulemay, T.C. Üsküp Büyükelçisi, dini müşavir, Gostivar Müftüsü ve cami mütevelli heyet üyeleri, sembolik olarak kırmızı kurdeleyi keserek, köy aktivistleri ve genç sakinleri tarafından finanse edilip onarılan caminin yeniden hizmete açılışını gerçekleştirmiş oldu.
Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, bu yeni şevk ve heyecanla, Yüce Allah’ın dinini sürdürmek ve ilerletmenin öneminden bahsederek şunları dile getirdi: “Bu genç nesillerle ülkemizde dinimizin geleceği çok parlak olacaktır”. Başkan Fetai, yüksek din ahlakına, bilincine ve eğitimine sahip olan bu genç nesillerin böyle bir girişim başlatmış olması, geleceğimizin sağlam temellere dayalı olduğunun en büyük garantisidir. Açılış töreninden sonra Başkan Fetai, orada bulunanlara Cuma namazını kıldırdı.
____________
The opening ceremony of the mosque of the village of Dolna Banjica
President of the Islamic Religious Community in RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, together with a part of the staff of His Cabinet, on Friday, 30.04.2021, at the invitation of the mosque council of the village of Dolna Banjica, participated in the opening ceremony of this mosque, where was present the Ambassador of The Republic of Turkey in our country, His Excellency, Mr. Hasam Mehmet Sekizkok and the Religious Affairs Attaché of the Turkish Embassy in Skopje, Mr. Mustafa Tarik Hoxha, as well as numerous guests from the country and abroad.
This ceremony was organized from the Muftiny of IRC Gostivar, led by the Mufti of Gostivar H. Sabahudin ef. Zendeli, and together with the council of the mosque of the village of Dolna Banjica greeted the precious guests for this very significant visit on a magnificent day like this, during the holy month of Ramadan.
Initially, the high guests, Reisul Ulema, the Ambassador and Attaché, the Mufti and the Council of the mosque made the symbolic cut of the red ribbon, which marked the beginning of the re-functioning of this mosque, after restoration and renovation, made and financed by activists and youth of this village.
Precisely for this purpose, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai spoke about the importance of the new spirit in maintaining and cultivating the faith of Allah Almighty. “With such youth, we are convinced that the future of Islam will be bright in our country,” said Reisul Ulema, who welcomed such initiatives, especially when they are taken by the youth, because a nation that have a youth spirit with high religious morals and knowledge – education, has bright foundations for the future. He then led the Friday prayer for those present.

Comments are closed.