BFI nënshkruan memorandum bashkëpunimi me NP “Pyjet Kombëtare”

(Shq, Mkd, Tur, Eng)

BFI nënshkruan memorandum bashkëpunimi me NP “Pyjet Kombëtare”

 

 

Të enjten, më 11 Mars 2021, në Selinë e Rijasetit të BFI, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe zv. Drejtori i Ndërmarrjes Publike  “Pyjet Kombëtare” Shkup, Dr. Berat Dehari, nënshkruan memorandum bashkëpunimi me të cilin në të ardhmen, me marrëveshje të posaçme BFI mund të sigurojë drunj për ndërtimtari apo për ngrohje, sipas nevojave të saja, me kushte të volitshme.

Gjatë takimit të së enjtes, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e njoftoi zv. Drejtorin Dehari me zhvillimet e reja në Bashkësinë Fetare Islame si dhe u bisedua për shumë çështje që e tangojnë Bashkësinë Fetare Islame, e sidomos për raste të caktuara kur kjo bashkësi ka nevojë për lëndën e parë të drurit, si për ndërtimin ose mirëmbajtjen e objekteve fetare ashtu edhe për drunj për ngrohje të objekteve apo hapësirave të ndryshme.

Nga ana e tij, Reisul Ulema u zotua se BFI do ta mbështesë Ndërmarrjen Publike  “Pyjet Kombëtare” Shkup, në aktivitetet e saj për mbjelljen e fidanëve, pyllëzimin e pyjeve dhe ruajtjen e tyre nga zjarri si dhe me mbështetjen e programeve që kanë të bëjnë me ngritjen e vetëdijes tek popullata, për ruajtjen e pyjeve, me çrast do të krijohet një partneritet i mirëfillte me natyrën, dhe ambientin në të cilin jetojmë.

Më tej në këtë memorandum të nënshkruar mes Reisul Ulemasë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe zv. Drejtorit të NP “Pyjet Kombëtare” Shkup, mes tjerash thuhet: Lënda e këtij memorandumi është bashkëpunimi ndërmjet NP Pyjeve Kombëtare Shkup si një kompani e menaxhimit të pyjeve në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Bashësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kryesisht në drejtim të përmirësimit të menaxhimit të pyjeve, veçanërisht në sferën e mbrojtjes së pyjeve, nga ndikime të ndryshme, zjarri dhe vjedhja, si dhe duke marrë parasysh nevojat dhe mënyrat e furnizimit me dru zjarri për ngrohjen e ndërtesave dhe lokaleve të Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Çështjet që janë objekt i këtij memorandumi do të realizohen në një farë mënyre duke lidhur marrëveshje speciale për donacione dhe të ngjashme, duke iniciuar një kërkesë të veçantë dhe duke marrë vendime të përshtatshme nga autoritetet kompetente në NP Pyjet Kombëtare Shkup.

Ky memorandum është valid që nga nënshkrimi i tij nga të dyja palët, dhe vlen për tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVZ pотпиша меморандум за соработка со ЈП „Национални шуми“

 

 

Во четвртокот, на 11 март 2021 година, во седиштето на Ријасетот на ИВЗ, Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и заменик Директорот на ЈП „Национални шуми“ Скопје, Др. Берат Дехари, потпиша меморандум за соработка со кој во иднина, со посебни договори, ИВЗ може да обезбеди дрво за изградба или греење, според нејзините потреби, со поволни услови.

За време на состанокот во четвртокот, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го извести заменикот Директор Дехари со новите случувања во Исламската Верска Заедница и зборуваше за многу прашања што ја засегаат Исламската Верска Заедница, особено за одредени случаи кога на оваа заедница и се потребни суровини, како што се дрва за изградба или дрва за огрев на верски објекти, разни згради или простори.

Од своја страна, Реисул Улема вети дека ИВЗ ќе го поддржи Јавното Претпријатие „Национални шуми“ Скопје, во нејзините активности за садење садници, пошумување на шумите и нивна заштита од пожар, како и поддршка на програмите поврзани со подигање на свеста на населението, за зачувување на шумите, при што ќе се воспостави вистинско партнерство со природата и животната средина во која живееме.

Понатаму во овој меморандум потпишан помеѓу Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и заменик Директорот на ЈП „Национални шуми“ Скопје, меѓу другото, се наведува: Предмет на овој меморандум е соработката помеѓу Националните шуми Скопје како компанија за управување со шуми на целата територија на Република Северна Македонија и Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија. Главно во смисла на подобрување на управувањето со шумите, особено во областа на заштитата на шумите од разни влијанија, пожари и кражби, како и земајќи ги предвид потребите и начините за снабдување со огревно дрво за греење на зградите и просториите на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија.

Прашањата што се предмет на овој меморандум ќе се реализираат на некој начин со склучување на специјални договори за донации и слично, иницирање на посебно барање и донесување на соодветни одлуки од надлежните органи во Националните шуми Скопје.

Овој меморандум важи од денот на потпишување од обете страни и важи за целата територија на Република Северна Македонија.

 

 

 

İDB ile “Ulusal Ormanları” Kamu Kurumu arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı 11 Mart 2021 Perşembe günü, İDB Riyaseti idari binasında, İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ve Üsküp “Ulusal Ormanları” Kamu Kurumu Müdür Yardımcısı Dr. Berat Dehari arasında, gelecekte İDB’nin inşaat veya yakıt konusunda ihtiyaç duyacağı odunları uygun şartlarda ve özel anlaşmalarla temin etmek amacıyla bir İşbirliği Anlaşması imzaladı. Perşembe günkü görüşmede Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Müdür Yardımcısı Dehari’yi İslam Dini Birliği’ndeki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi ve özellikle İDB’nin dini yapılar, çeşitli binalar veya mekanlar için inşaat odunu veya yakacak odun gibi hammaddelere ihtiyaç duyduğu durumlarda, devletin bu imkanlarından istifade etme konusunı dile getirdi. Reisul Ulema, İDB’nin fidan dikimi, ağaçlandırma ve yangından korunma gibi faaliyetlerinde Üsküp “Ulusal Ormanları” Kamu Kurumu’nu doğayı, içinde yaşadığımız çevreyi ve ormanları koruma konusunda halkın bilinçlendirilmesine ilişkin proğramlara destek vereceğine söz verdi. Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ile Üsküp “Ulusal Ormanları” Kamu Kurumu Müdür Yardımcısı Dehari arasında imzalanan bu İşbirliği Anlaşması’nın konusu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti genelinde orman yönetimi şirketi olan Üsküp “Ulusal Ormanları” Kamu Kurumu’nu ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği arasındaki işbirliği yapılması konusudur. Özellikle ormanların çeşitli etkilerden, yangınlardan ve hırsızlıklardan korunması, orman yönetiminin iyileştirilmesi ve ayrıca bu bağlamda İslam Dini Birliği binalarını ısıtmak için yakıt odun tedariki ihtiyaçlarını ve yollarını dikkate alarak bu Anlaşma imzalanmıştır. Bu İşbirliği Anlaşması’na konu olan hususlar, bağış ve benzeri konular için ek özel anlaşmalar yapılarak, özel bir taleplerde bulunularak ve Üsküp “Ulusal Ormanları” Kamu Kurumu’nun yetkili makamlarınca uygun kararlar alınarak gerçekleştirilecektir. Bu İşbirliği Anlaşması, her iki tarafça imzalandığı günden itibaren Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarının tamamı için geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

IRC signed memorandum of cooperation with PE “National Forests”

 

 

On Thursday, March 11, 2021, at the IRC Riyaset Headquarters, the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai and deputy Manager of the Public Enterprise “National Forests” Skopje, Dr. Berat Dehari, signed a memorandum of cooperation with which in the future, with special agreements IRC can provide wood for construction or heating, according to its needs, on favorable terms.

During Thursday’s meeting, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai informed the deputy Manager Dehari with the new developments in the Islamic Religious Community and talked about many issues that concern the Islamic Religious Community, especially for certain cases when this community needs raw wood, such as for the construction or maintenance of religious buildings as well as wood for heating various buildings or areas.

On his part, Reisul Ulema pledged that IRC will support the Public Enterprise “National Forests” Skopje, in its activities for planting seedlings, a forestation of forests and their protection from fire, as well as supporting programs related to by raising the awareness of the population, for the preservation of forests, then a genuine partnership will be established with nature, and the environment in which we live.

Further in this memorandum signed between Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai and deputy Manager of the PE “National Forests” Skopje, among other things, is stated: The subject of this memorandum is the cooperation between the National Forests National Park Skopje as a forest management company throughout the territory of the Republic of Northern Macedonia and the Islamic Religious Community in the Republic of Northern Macedonia, mainly in terms of improving forest management, especially in the field of forest protection from various influences, fire and theft, as well as taking into account the needs and ways of supplying firewood for heating the buildings and premises of the Islamic Religious Community in the Republic of Northern Macedonia.The issues that are the subject of this memorandum will be realized in some way by concluding special agreements for donations and the like, initiating a special request and taking appropriate decisions by the competent authorities in the National Forests Skopje.This Memorandum is valid from the day of its signature of both parties, and is valid for the entire territory of the Republic of Northern Macedonia.

 

Comments are closed.