BFI EDHE GJATË KËTIJ VITI ME SUKSESE TË LARTA.

SHQIP- MKD-TR
BFI EDHE GJATË KËTIJ VITI ME SUKSESE TË LARTA.
Besimtarë të nderuar.
Kaloi edhe një vit kalendarik në jetën tonë, vit ky përplot ngjarje në të gjitha sferat e jetës fetare, politike, shkencore dhe shoqërore. Me gjithë problemet me të cilët ballafaqohet shoqëria jonë, Bashkësia fetare islame vazhdoi punën me të gjitha institucionet dhe organet e saja me një komoditet normal pa ndonjë sfidë të rëndë që s’mund të tejkalohet. Prezenca në mesin e besimtarëve gjatë tërë vitit ka qenë një kënaqësi e vërtetë. Organizimi i Myftinive tashmë lëviz në mënyrë konstruktive dhe me aktivitete të shumëllojshme. Takimet e shumta me faktor të ndryshëm nga vendi dhe jashtë vendit ka qenë një vyrtit i komunikimit me botën. Komoditeti financiar ka qenë në nivelin e duhur. Ndërsa kësaj i ka paraprirë kujdesi i madh ndaj pasurisë që e japin besimtarët nga thellësia e imanit të tyre. Kjo vazhdon të menaxhohet me një racionalitet të lartë. Konferencat, panele shkencore, botimet e reja ishin vulë e madhe në sferën e dijes dhe shkencës. Shtrirja e dorës së humanizmit dëshmon për kujdesin e veçantë ndaj njeriut dhe vlerave njerëzore. Vizitat e ambasadorëve ishin një përvojë e madhe për të njohur rrjedhat e zhvillimeve botërore, ndërsa takimet dhe vizitat në vendet arabe për të qenë sa më pranë njëri tjetrit. Organizimi i jetës fetare me një ngritje të nivelit bashkëkohor, organizimi i haxhit për 2030 haxhilerë, plotësoi të gjitha normat bashkëkohore për një haxh të rehatshëm dhe të qetë. Reformat kadrovike edhe këtë vit vazhduan, duke forcuar punën në BFI dhe duke ngritur nivelin e lartë të punës në përputhje me kërkesat e kohës. Miratimi i dy iniciativave si: Përgatitja e dokumentacionit për ndërtimin e selisë së re dhe Palestrës sportive të Medresesë qendrore është një fillim për çka do duhet angazhim shumë i madh dhe shumë punë tjera. Sugjerimet për lëshimet e mundshme si dhe për punë më të mirë, janë shqyrtuar me kujdesin më të lartë dhe janë pranuar.
Falja e pronave nga shumë besimtarë të denjë si vakëf për BFI-në ka shënuar një rritje të jashtëzakonshme në tërë territorin e BFI-së. Puna dhe pranimi i kuadrove të reja në Medresenë “Isa Beu” i dha një shtytje të fortë këtij institucioni. Edhe FSHI po ashtu vazhdon të jetë në nivelin e duhur.
Kultivimi i paqes, solidaritetit dhe dialogut ka qenë dhe mbetet çështje me rëndësi në kohën në të cilën jetojmë. Padyshim pati edhe sfida të natyrave të ndryshme që i kuptojmë si normale dhe që e ardhmja do i zgjidh, ndërsa problemet e vjetra si denacionalizimi, rindërtimi i xhamive si ajo e Prilepit e cila qëndron e djegur me dekada dhe ajo e Tabanovcit që janë në vazhdën e zgjidhjes, në të ardhmen janë prioritet në punën e BFI-së.
Viti 2023 si vit i rezultateve më të mira, do të jetë inspirim edhe më i madh për vazhdimin e ngritjes së institucionit mbarë islam edhe më lartë, për të mirën e Islamit, besimtarëve dhe shoqërisë në përgjithësi.
Uroj të gjithë faktorët që janë bartës të organizimit dhe prezantimit të vlerave islame për rezultatet e larta në të gjitha sferat duke lutur Allahun Fuqiplotë që arritjet e vitit të kaluar të jenë inspirim dhe shtytje për organizim dhe rezultate edhe më të mira në vitin e ardhshëm.
Qofshi të bekuar. Zoti ju bekoftë me të mirat e Tij.
REISUL ULEMA I BFI TË RMV
H.HFZ. SHAQIR EF. FETAI
ИВЗ И ВО ТЕКОТ НА ОВАА ГОДИНА СО ВИСОКИ УСПЕСИ.
Почитувани верници.
Помина уште една календарска година во нашите животи, година полна со настани во сите области на верскиот, политичкиот, научниот и општествениот живот. И покрај сите проблеми со кои се соочува нашето општество, Исламската Верска Заедница продолжи во континуитет со сите нејзини институции и органи со комоција без некој посериозен предизвик кој не може да се надмине. Присуството меѓу верниците во текот на целата година беше вистинско задоволство, организирањата на муфтиствата сега се движи во конструктивна насока со разновидни активности. Многубројните средби со различни фактори од земјата и странство беа средство за комуникација со светот. Финансискиот комфор е на вистинско ниво, а на тоа и претходи голема внимателност и грижа за средствата обезбедени од верниците кои тоа го даваат поттикнати од високото ниво на иман. Со тие средства се управува со висока рационалност. Потоа конференциите, научните панел дискусии, новите публикации се работи кои оставија голем белег во областа на знаењето и науката. Подавањето на хуманата рака сведочи за посебната грижа кон човекот и човечките вредности. Посетите на амбасадорите е големо искуство и запознавање со текот на светските случувања. Средбите и посетите на арапските земји за да бидеме што е можно поблиску едни до други, организацијата на верскиот живот со зголемување на нивото на современоста, организацијата на аџилакот за 2030 аџии ги исполни сите современи норми за удобен и достоен аџилак. Кадровските реформи и оваа година продолжија, зајакнувајќи ја работата на ИВЗ и подигајќи го нивото на квалитет во работата согласно потребите на времето. Усвојувањето на две големи иницијативи, како што се: подготовка на документацијата за изградбата на новото седиште на ИВЗ и спортската сала во СИУ Иса Бег, е почеток кој бара многу посветеност и многу труд.
Сугестиите и советите за евентуалните пропусти како и за подобрување на работа се разгледани со најголемо внимание . Оставањето на имоти од страна на вернициоте на име на вакаф за ИВЗ бележи извонреден пораст на целата територија на ИВЗ. Работата и новите кадри во Медресата Иса Бег дадоа силен импулс на оваа институција, исто така и Факултетот за Исламски Науки е на вистинско ниво. Негувањето на мирот, солидарноста и дијалогот е важно прашање во времето во кое живееме. Несомнено, имаше и предизвици од различни природи кои ги сметаме како нормални и кои во иднина секако ќе се решат, а старите проблеми како денационализацијата, реконструкцијата на џамиите како таа во Прилеп која со децении е опожарена рушевина и џамијата во Табановце се во процес на решавање и за идната година се врвен приоритет во работата на ИВЗ.
Годината 2023 како година на најдобри резултати ќе биде уште поголема инспирација за продолжување на подемот на институцијата која ги покрива сите верници во земјава за уште повисоки резултати во корист на исламот, верниците и општеството во целина.
Им честитам на сите фактори, носители на организирање и презентирање на исламските вредности за високите резултати во сите области. Го молам Семоќниот Аллах постигнувањата од изминатата година да бидат инспирација и поттик за уште подобра организација и подобри резултати во новата година.
Бог да ве благослови.
РЕИСУЛ УЛЕМА НА ИВЗ НА РСМ
Х. ХФЗ. ШАЌИР ЕФ. ФЕТАИ
İSLAM DİNİ BİRLİĞİ BU YIL İÇİNDE YÜKSEK BAŞARILAR ELDE ETTİ
Sevgili müminler.
Dini, siyasi, ilmi ve sosyal hayatın her alanında olaylarla dolu bir takvim yılı daha hayatımızdan geçti. Toplumumuzun karşılaştığı bütün sorunlara rağmen İslam Dini Birliği, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, daha ciddi zorluklarla ve çalkantılarla karşılaşmadan faaliyetlerinin devamlılığını sürdürmeyi başarmıştır. Yıl boyunca müminlerle iç içe ve beraber olmak gerçekten memnuniyet vericiydi. Müftülüklerin değişik çeşitli faaliyetlerle organizasyonları gerçekleştirmesi yapıcı bir yönde ilerlemiştir.
Yurt içinden ve yurt dışından değişik önemli şahıslarla yapılan çok sayıda görüşme ve toplantılar, dünyayla iletişim kurma vesilesi oldu. Maddi açıdan bir rahatlık seviyesine ulaşılmış olması, yüksek bir iman şuuruyla destek veren müminlerin sağladığı imkanlarla, büyük bir güvenirlik sağlanmasının ve özen gösterilmesinin işaretidir.
Elde edilen bu maddi imkanlar, yüksek rasyonellikle yönetilmektedir. Buna binaen düzenlenen konferanslar, bilimsel paneller, ilim ve bilim alanında yeni yayınlar, büyük iz bırakan şeylerdir.
İnsani yardımlaşma alanında ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, insana ve insani değerlere gösterilen özel ilginin bir kanıtıdır. Büyükelçilerin ziyaretleri harika bir deneyim ve dünya olaylarının gidişatına aşinalıktır.
Birbirine olabildiğince yakın olabilmek için Arap ülkelerine yapılan toplantılar ve ziyaretler, dini yaşamın modernlik düzeyinin yükseltilerek düzenlenmesi, 2030 hacı adayı için Hac organizasyonunun rahat ve layık bir hac seyahati için bütün modern standartların yerine getirilmesi de ayrı bir zenginliktir.
Kadrolar konusundaki reformlara bu yıl da devam ederek İslam Birliği’nin çalışmalarını güçlendirdik ve işin kalite düzeyini çağın ihtiyaçlarına göre yükselttik. İki büyük girişimin başlatılması, mesela: İDB’nin yeni genel idari merkezinin ve İsa Bey Medresesi spor salonunun inşasına ilişkin belgelerin hazırlanması, çok fazla özveri ve çok çaba gerektiren bir faaliyettir.
Olası eksikliklere ve faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik öneri ve tavsiyeler büyük bir dikkatle değerlendirilmektedir. Mütevelli heyetleri tarafından İDB’ye mülk vakfedilmesi, İDB bölgesi genelinde olağanüstü bir artışa işaret etmektedir. İsa Bey Medresesi’ndeki çalışmalar ve yeni kadro, bu kuruma güçlü bir ivme kazandırmış olup, İslami Bilimler Fakültesi de iyi bir seviyededir.
Barışı, dayanışmayı ve diyaloğu geliştirmek, yaşadığımız çağın önemli bir meselesidir. Kuşkusuz, normal olarak değerlendirdiğimiz ve gelecekte mutlaka çözülecek olan farklı nitelikteki meseleler – ki bunlar vakıf mallarının aidesi, onlarca yıldır yanmış bir harabe olan Pirlepe’teki Çarşı Camii’nin yeniden inşası, Tabanovçe’deki tarihi caminin inşasının çözüm aşamasına ulaştırılması- gibi eski sorunlar vardır ve önümüzdeki yıl içinde bu sorunlar İDB’nin faaliyetlerinin en önemli önceliğidir.
En iyi sonuçların alındığı yıl olan 2023 yılı; ülkedeki bütün Müslümanları kapsayan İslam Dini Birliği’nin ülke genelinde İslam’ın, müminlerin ve bir bütün olarak toplumun yararına daha da büyük sonuçlar elde etmesi ve yükselişinin devam etmesi için, büyük bir ilham kaynağı olacaktır.
Her alanda elde edilen büyük sonuçlardan dolayı, İslami hayatın organize edilmesinde ve İslami değerlerin sunulmasında hizmeti geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl elde edilen başarıların, yeni yılda daha iyi bir organizasyon ve daha iyi sonuçlar için ilham kaynağı ve teşvik olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Cenabı Allah hepinizden razı olsun!
KMC İDB REİS ÜL ULEMASI
H. HFZ. ŞAKİR EF. FETAİ

Comments are closed.