BFI E FILLOI “KARAVANIN HUMANITAR”

(SHQ. МКД. TUR. ENG.)

Në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, të martën më 29.03.2022, Bashkësia Fetare Islame e RMV filloi aksionin e shpërndarjes së ndihmave humanitare “Karavanin humanitar” për skamnorët, jetimët dhe nevojtarët në tërë teritorin e Maqedonisë së Veriut.
Morali i bamirësisë është bazë e besimit dhe plotësimit të tij. Islami u bën thirrje ithtarëve të vet që të arrijnë me duart e hapura dhe të japin lëmoshë si një mënyrë jetese. Pejgamberi s.a.v.s. është lutur:
“O Zoti im! Më bën që të bëjë punë të mira, të cilat më ofrojnë pranë Teje.”
Bazuar në këto parime të bamirësisë dhe humanitetit, Bashkësia Fetare Islame e RMV tradicionalisht ka dëshmuar se akti i bamirësisë dhe humanitetit është cilësia më e përkryer që e dallon njeriun prej krijesave të tjera, ashtu siç e dallon këtë institucion, duke e ngritur në nivelin më të lartë të humanitetit dhe devotshmërisë.
“Cilësitë si, humaniteti, bamirësia dhe bujaria dhe të gjitha aktet humane që bëhen për hir të Allahut Fuqiplotë, janë predispozita që e shtyjnë Bashkësinë Fetare Islame të RMV që vazhdimisht, përpos organizimit të jetës fetare në vend e jashtë, të jetë çdo ditë pranë atyre që kanë nevojë” ishte mesazhi i Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i cili e përshëndeti fillimin e aksionit dhe apeloi që ai të realizohet me përpikshmëri.
Aksioni “Karavani humanitar” në formë solemne filloi nga Selia e Rijasetit të BFI e RMV, të cilën e nisi Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i shoqëruar nga Myftiu i Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili, Kryetari i OH Hilal Mr. Fadil ef. Ramadani, Sekretari Gjeneral i BFI H. Irsal ef. Jakupi, Shefi i Kabinetit Dr. Abdulkerim Iseini, së bashku me operativat e Rijasetit dhe Myftinisë së Shkupit, ku gjatë aksionit janë parapa të shpërndahen 3200 pako mish, respektivisht mbi 20 000 kilogramë mish.
Aksioni për shpërndarjen e mishit do të vazhdojë edhe ditëve në vijim në të gjitha myftinitë e BFI të RMV, i cili do të koordinohet drejt për drejt nga Reisul Ulemaja bashkë me myftinjtë, në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut. Po ashtu janë para që aksione të ngjashme, që bëjnë pjesë në “Karavanin humanitar”, të kryhen edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit ku janë parapa të shpërndahen edhe produkte ushqimore dhe sanitare.
***
ИВЗ ГО ЗАПОЧНА „ХУМАНИТАРНИОТ КАРАВАН“
.
Во пресрет на благословениот месец Рамазан, во вторник на 29 март 2022 година, Исламската Врска Заедница на РСМ ја започна акцијата за делење хуманитарна помош „Хуманитарен караван“ за сиромашните и сираците на територијата на Северна Македонија.
Моралот на милосрдието е основата на верата и нејзиното исполнување. Исламот ги повикува своите следбеници да посегнат со раширени раце и да даваат милостина како начин на живот. Пророкот Мухамед с.а.в.с. се молеше:
“О Боже! Терај ме да правам добри дела, кои ме доближуваат до Тебе“.
Врз основа на овие принципи на милосрдие и хуманост, Исламската Верска Заедница на РСМ традиционално докажа дека чинот на милосрдие и хуманост е најсовршената особина што го разликува човекот од другите суштества, како што ја разликува оваа институција, издигнувајќи ја на највисоко ниво на хуманост и побожност.
„Квалитетите како што се хуманоста, милосрдието и великодушноста и сите хумани дејствија направени во името на Семоќниот Алах, се предиспозициите кои ја туркаат Исламската Верска Заедница на РСМ постојано, покрај организирањето на верскиот живот во земјата и странство, секој ден да биде блиску оние кои имаат потреба“, беше пораката на Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, кој го поздрави почетокот на акцијата и апелираше таа да се спроведе педантно и корекно.
Од седиштето на ИВЗ на РСМ започна акцијата „Хуманитарен караван“ во свечена форма, која ја започна Поглаварот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во придружба на Скопскиот Муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили, Претседателот на ХО Хилал г. Фадил еф. Рамадани, Генералниот Секретар на ИВЗ Х. Ирсал еф. Јакупи, Шефот на Кабинетот Др. Абдулкерим Исеини, заедно со оперативците на Ријасетот и Скопското Муфтиство, каде во текот на акцијата е предвидено да бидат поделени 3200 пакувања со месо, односно над 20 000 килограми месо.
Акцијата за дистрибуција на месо ќе продолжи и во наредните денови во сите муфтиства на ИВЗ на РСМ, која директно ќе ја координира Реисул Улема заедно со муфтиите на целата територија на Северна Македонија. Ке има уште слични акции, кои се дел од „Хуманитарниот караван“, што треба да се спроведат во благословениот месец Рамазан каде е предвидено да се делат прехрамбени и санитарни производи.
***
İDB “İNSANİ YARDIM KERVANI” NI BAŞLATTI
Mubarek Ramazan ayının arefesinde, 29 Mart 2022 Salı günü, KMC İslam Dini Birliği, Kuzey Makedonya topraklarındaki ihtiyaç sahipleri ve yetimler için “İnsani Yardım Kervanı” adı altında bir faaliyet başlatmış oldu.
Merhamet duygusu, imanımızın ve onu gerçekleşmenin temelini oluşturmaktadır. İslam dini, Müslümanlara, ihtiyaç sahiplerine sadaka vermeyi ve onlara kol kanat germeyi bir yaşam biçimi olarak emretmektedir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle dua etmiştir:
“Ey Allah’ım! Beni Sana yaklaştıran salih ameller işlemeye sevket.”
KMC İslam Dini Birliği, bu merhamet ve insani yardım severlik ilkelerinden hareket ederek, gerçekleştirmiş olduğu geleneksel insani yardım faaliyetleriyle, insanı diğer varlıklardan ayıran en mükemmel bir özellik olduğunu ispatlamış, bu sahada bu kurumu farklılaştırdığı gibi, onu en üst seviyeye çıkarmayı başarmıştır.
“Yurt içi ve yurt dışında dini hayatı organize etmenin yanı sıra, Yüce Allah adına yapılan insani yardım severlik, merhamet ve cömertlik gibi faaliyetler, KMC İslam Dini Birliği’ni sürekli olarak ihtiyaç sahipleriyle yakın olmaya iten ulvi bir kavram olmuştur.” şeklinde yaptığı konuşmasında Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, bu insani yardım faaliyetinin başlamasını memnuniyetle karşıladığını ve büyük titizlik ve hassasiyetle doğru bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.
İDB merkezi binasında başlayan “İnsani Yardım Kervanı” faaliyetinde, İDB Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai yanı sıra, İDB Genel Sekreteri İrsal ef. Yakupi, Özel Kalem Müdürü Dr. Abdülkerim İseini, Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili, Hilal Yardım Kuruluşu Başkanı Fadıl ef. Ramadani, , Riyaset ve Üsküp Müftülüğü çalışanları da hazır bulundu. Bu faaliyet süresince, ihtiyaç sahiplerine toplam 3.200 paket et, ya da 20.000 kilogramın üzerinde et dağıtılması planlanmaktadır.
Bizzat Reis-ul Ulema tarafından doğrudan koordine edilecek olan bu et dağıtım faaliyeti, Kuzey Makedonya genelindeki müftülüklerle birlikte önümüzdeki günlerde devam edecek. Mubarek Ramazan ayı boyunca gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtılmasının planlandığı “İnsani Yardım Kervanı”nı projesinin bir parçası olarak, başka benzer faaliyetler de gerçekleştirilecektir.
***
IRC STARTED THE “HUMANITARIAN CARAVAN”
.
On the eve of the blessed month of Ramadan, on Tuesday, March 29, 2022, the Islamic Religious Community of RNM started the action of distributing humanitarian aid “Humanitarian Caravan” for the poor, orphans and the needy throughout the territory of Northern Macedonia.
The morality of charity is the basis of faith and its fulfillment. Islam calls on its followers to reach out with open arms and give alms as a way of life. The Prophet s.a.v.s. prayed:
“Oh my God! Make me do good deeds, which offer me near You”.
Based on these principles of charity and humanity, the Islamic Religious Community of RNM has traditionally proved that the act of charity and humanity is the most perfect quality that distinguishes man from other creatures, as it distinguishes this institution, elevating it to the highest level of humanity and piety.
“Qualities such as humanity, charity and generosity and all humane acts done for the sake of Allah Almighty, are the predispositions that push the Islamic Religious Community of RNM to constantly, in addition to organizing religious life in the country and abroad, be close every day to those in need”, was the message of Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, who greeted the start of the action and appealed for it to be carried out meticulously,.
The action “Humanitarian Caravan” in a solemn form started from the Headquarters of the IRC of RNM in Skopje, which was launched by the President of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, accompanied by the Mufti of Skopje Dr. Qenan ef. Ismaili, President of HO Hilal Mr. Fadil ef. Ramadani, Secretary General of IRC H. Irsal ef. Jakupi, Chief of Cabinet Dr. Abdulkerim Iseini, together with the operatives of the Riyaset and the Muftini of Skopje, where during the action are foreseen to be distributed 3200 packages of meat, respectively over 20 000 kilograms of meat.
The action for meat distribution will continue in the upcoming days in all muftinies of the IRC of RNM, which will be coordinated directly by Reisul Ulema together with the mufties, throughout the territory of Northern Macedonia. Other similar actions, which are part of the “Humanitarian Caravan”, will be carried out during the blessed month of Ramadan where food and sanitary products are planned to be distributed.

Comments are closed.