Apel për zgjedhje të qeta, të lira dhe demokratike

SHQ. MKD. TUR. ENG.

Të nderuar besimtarë, shtetas me të drejtë vote

Zgjedhjet e ndershme dhe të lira janë obligim ndaj elektoratit të RMV, ndaj imazhit të shtetit tonë, ndaj miqve tanë dhe ndaj ndërtimit të ardhmërisë së vendit tonë. Andaj Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut, bën thirrje për zgjedhje të qeta, të lira dhe të ndershme.

Të Dielën më 17 Tetor 2021, e kemi për obligim që nëpërmjet votës dhe sjelljes tonë të japim kontributin në ngritjen e nivelit demokratik dhe në organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të cilat janë parakusht për ardhmërinë e Maqedonisë së Veriut.

Bashkësia Fetare Islame e RMV, si institucion i kultivimit të vlerave fetare ka për obligim të inspiron anëtarësinë dhe elektoratin që nëpërmjet votës së lirë ta shpreh vullnetin e vetë dhe vetë të vendosë mbi ardhmërinë e vet e të vendbanimit të tyre për periudhën e ardhshme katër vjeçare.

Zgjedhjet dhe vota është e drejtë qytetare e çdo individi nëpërmjet të cilës shpreh vullnetin e vet çdo njëri. Andaj ju ftojmë, të gjithë besimtarët dhe nëpunësit fetarë, që pjesëmarrja e juaj në procesin zgjedhor të jetë e qetë dhe e ndershme e në mënyrë masive ta shfrytëzoni këtë të drejtë nëpërmjet të cilës do ta shprehni vullnetin tuaj, sepse në fund të fundit, vota nuk është vetëm shprehje e vullnetit tuaj, por edhe e fuqisë tuaj.

Reisul Ulema i BFI të RMV

Hfz. Shaqir ef. Fetai

 

***

 

Апел за мирни, слободни и демократски избори

 

Почитувани верници, граѓани со право на глас

Слободни и фер избори се обврска за електоратот на РСМ, за имиџот на нашата држава, за нашите пријатели и за градење на иднината на нашата земја. Затоа, Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија повикува на мирни, слободни и фер избори.

Во недела, 17 октомври 2021 година, имаме обврска преку нашиот глас и однесување да придонесеме за подигнувањето на демократското ниво и организирање слободни и фер избори, кои се предуслов за иднината на Северна Македонија.

Исламската Верска Заедница на РСМ, како институција за негување на верските вредности, има обврска да го инспирира членството – електоратот да ја изрази својата волја преку слободно гласање и да одлучи за сопствената и иднината на неговото живеалиште во следните четири години.

Изборите и гласањето се граѓанско право на секој поединец преку кое секој ја изразува својата волја. Затоа, ве покануваме, сите верници и верски службеници, вашето учество во изборниот процес да биде мирно, фер и масовно да го искористите ова право преку кое ќе ја искажете својата волја, бидејќи на крајот, гласањето не е само израз на вашата волја, но и на вашата моќ.

Реисул Улема на ИВЗ на РСМ

Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи

 

***

Huzurlu, özgür ve demokratik seçimler çağrısı
Saygıdeğer müminler, oy hakkı olan vatandaşlar, Özgür ve adil seçimler; KMC seçmenleri, ülkemizin imajı, dostlarımız ve ülkemizin geleceğini inşa etmek için bir zorunluluktur. Bu nedenle, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği olarak; huzurlu, özgür ve adil seçimler çağrısında bulunmaktayız. 17 Ekim 2021 Pazar günü, oylarımız ve davranışlarımızla Kuzey Makedonya’nın geleceği için ön koşul olan ve demokratik seviyenin yükseltilmesinde özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesine katkıda bulunma konusunda büyük yükümlülüklerimiz vardır. Dini değerleri koruyan bir kurum olarak KMC İslam Dini Birliği, oylama yoluyla özgür iradelerini ifade etmeleri ve önümüzdeki dört yıl içinde kendileri ve ikamet ettikleri yerlerin geleceği hakkında karar vermeleri için çalışanlarına ve seçmenlere çağrıda bulunma sorumluluğuna sahiptir. Seçimler ve oy verme işlemi, herkesin ve her bireyin hür iradesini ifade ettiği medeni bir haktır. Bu nedenle sizleri, tüm inananları ve din görevlilerini, seçim sürecine katılımaya, huzurlu ve adil olmaya, özgür iradenizi ifade edeceğiniz bu hakkı kullanmaya davet ediyoruz. Sonuç olarak seçimler, sadece sizin özgür iradeniz değil, aynı anda sizin gücünüzün bir ifadesidir.
KMC İslam Dini Birliği Başkan,
Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai

***

 

Appeal for peaceful, free and democratic elections

 

 

Dear believers, citizens with the right to vote

Fair and free elections are an obligation to the RNM electorate, to the image of our State, to our friends and to building the future of our country. Therefore, the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia calls for peaceful, free and fair elections.

On Sunday, October 17, 2021, we have an obligation through our vote and behavior to contribute in raising the democratic level and organizing free and fair elections which are a prerequisite for the future of Northern Macedonia.

The Islamic Religious Community of RNM, as an institution for the cultivation of religious values, has an obligation to inspire the membership and the electorate to express its will through free voting and to decide on its own future and their place of residence for the next four years.

Elections and voting is the civil right of every individual through which every one expresses his will. Therefore, we invite you, all believers and religious officials, that your participation in the electoral process be calm and fair and massively exercise this right through which you will express your will, because in the end, the vote it is not only an expression of your will, but also of your power.

 

Reisul Ulema of IRC of RNM

H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

 

Comments are closed.