Apel për zgjedhje të qeta, të lira dhe demokratike

(SHQ. MKD. TUR. ENG)

Të nderuar besimtarë, shtetas me të drejtë vote
Zgjedhjet e ndershme dhe të lira janë obligim ndaj elektoratit të RMV, ndaj imazhit të shtetit tonë, ndaj miqve tanë dhe ndaj ndërtimit të ardhmërisë së vendit tonë. Andaj Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut, bën thirrje për zgjedhje të qeta, të lira dhe të ndershme.
Të Dielën më 31 Tetor 2021, e kemi për obligim që nëpërmjet votës dhe sjelljes tonë të japim kontributin në ngritjen e nivelit demokratik dhe në organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të cilat janë parakusht për ardhmërinë e Maqedonisë së Veriut.
Zgjedhjet dhe vota është e drejtë qytetare e çdo individi nëpërmjet të cilës shpreh vullnetin e vet çdo njëri. Andaj ju ftojmë, të gjithë besimtarët dhe nëpunësit fetarë, që pjesëmarrja e juaj në procesin zgjedhor të jetë e qetë dhe e ndershme e lirshëm ta shfrytëzoni këtë të drejtë nëpërmjet të cilës do ta shprehni vullnetin tuaj, sepse në fund të fundit, vota nuk është vetëm shprehje e vullnetit tuaj, por edhe e fuqisë tuaj.
Reisul Ulema i BFI të RMV
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
Апел за мирни, слободни и демократски избори
Почитувани верници, граѓани со право на глас
Слободни и фер избори се обврска за електоратот на РСМ, за имиџот на нашата држава, за нашите пријатели, и за иднината која ја градиме за нашата земја. Затоа, Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија повикува на мирни, слободни и фер избори.
Во недела, на 31 октомври 2021 година, имаме обврска преку нашиот глас и однесување да придонесеме за подигнување на демократското ниво и организирање слободни и фер избори кои се предуслов за иднината на Северна Македонија.
Изборите и гласањето се граѓанско право на секој поединец преку кое секој ја изразува својата волја. Затоа, ве повикуваме, сите верници и верски претставници, вашето учество во изборниот процес да биде мирно и чесно и слободно да го искористите ова право преку кое ќе ја изразите својата волја, бидејќи на крајот на краиштата, гласањето не е само израз на вашата волја, но и на вашата моќ.
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ
Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи
***
BARIŞÇIL, ÖZGÜR VE DEMOKRATİK SEÇİMLER ÇAĞRISI
Saygıdeğer müminler, oy hakkı olan vatandaşlar,
Özgür ve adil seçimler; KMC seçmenleri, ülkemizin imajı, dostlarımız ve ülkemizin inşa ettiğimiz geleceği için bir mecburiyettir. Bu nedenle, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği olarak barışçıl, özgür ve adil seçimler çağrısında bulunmaktayız.
31 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak seçimlerin özgür ve adil bir biçimde düzenlenmesi ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin geleceği açısından ön şart olan demokratik seviyenin yükseltilmesi için oylarımız ve davranışlarımızla katkıda bulunma yükümlülüğümüz vardır.
Seçimler ve oy verme işlemi, her bireyin hür iradesini ifade ettiği bir medeni haktır. Bu nedenle tüm müminleri ve dini temsilcileri, seçim sürecine katılmaya, barışçıl ve dürüst olmaya, iradelerini hür bir şekilde ifade etmeye ve bu haklarını özgürce kullanmaya davet ediyorum. Çünkü oy vermek sadece hür iradenizin bir ifadesi değil, aynı zamanda gücünüzün de ifadesidir.
KMC İDB Reis ul Uleması
H. Hfz. Şakir ef. FETAİ
***
Appeal for peaceful, free and democratic elections
Dear believers, citizens with the right to vote
Fair and free elections are an obligation to the RNM electorate, to the image of our state, to our friends and to building the future of our country. Therefore, the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia calls for peaceful, free and fair elections.
On Sunday, October 31, 2021, we have an obligation through our vote and behavior to contribute to raising the democratic level and organizing free and fair elections which are a prerequisite for the future of Northern Macedonia.
Elections and voting is the civil right of every individual through which every one expresses his will. We therefore invite you, all believers and religious officials, that your participation in the electoral process be peaceful and honest and free to use this right through which you will express your will, because after all, the vote is not only an expression of your will but also of your power.
Reisul Ulema of IRC of RNM
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.