Apel – Апел

Apel
Banorët e Hasanbegut dhe të rrethinës, të cilët u sprovuan nga një katastrofë natyrore, me ç’rast humbën pjesëtarë të familjes dhe gjithçka tjetër, këto ditë po përballen edhe me rrezikun e përhapjes së epidemive të mundshme që janë karakteristikë e gjendjes post-vërshimave. E tërë kjo situatë drejtpërdrejtë ndikon edhe në gjendjen shpirtërore, emocionale e fizike të banorëve të kësaj lagje të goditur nga një tragjedi e rëndë, prandaj kërkohet një durim dhe një kooperim në mes vete si dhe me të gjithë faktorët e involvuar për zbutjen e problemeve atje.
Përkundër situatës katastrofale, në këtë lagje ka jetë, ka përpjekje dhe aktivitete për ta tejkaluar atë realitet të rëndë, përmes formave të ndryshme të humanitetit dhe të bamirësisë.
Mbi të gjitha, në këtë lagje dhe rrethinë, ka qindra fëmijë, organizmi i të cilëve vështirë se mund ta përballojë “cunamin” tjetër që mund të vijë si epidemi e mundshme. Këta fëmijë, për dy-tri javë duhet të ulen në bangat shkollore, aty ku duhet ta kalojnë ditën. Për hirë të këtyre fëmijëve, Bashkësia Fetare Islame në RM apelon deri te të gjithë banorët e vendit që ta shtojnë bashkëpunimin dhe t’i bashkërendojnë veprimet me të gjitha strukturat përkatëse shtetërore por edhe joqeveritare që veprojnë aty. Apelohen banorët që të ofrojnë bashkëpunimin me njësitet përkatëse ushtarake si dhe me shërbimet e ndryshme shtetërore dhe të kyçen në aksione të përbashkëta të pastrimit dhe të desinfektimit të çdo gjëje që është prekur e përmbyutur nga ajo vërshimë katastrofale.
Duhet të vihemi mbi kapriciet eventuale dhe ta kujtojmë të ardhmen e lumtur të fëmijëve tanë. Kjo është nevoja më imediate për momentin.
Për ndryshe, Bashkësia Fetare Islame do të jetë përkrah banorëve të Hasanbegut dhe të vendbanimeve të tjera që e pësuan këtë katastrofë, deri sa jeta e tyre të kthehet në normalitet.
Reisul Ulema i BFI në RM
H. Sulejman ef. Rexhepi

Апел
Жителите на Хасанбег и околината кои што се соочиа со една природна катастрофа и во таа прилика загубиа членови на своите семејства и се што поседуваа, деновиве се подложени на опасноста од ширењето на епидемии кои што се карактеристични за состојбите после поплавите. Целата оваа ситуација директно влијае и на духовната, емоционалната и на физичката состојба на жителите на оваа населба и поради тоа е потребна нивната истрајност и меѓусебна соработка, како и со сите фактори што се ангажирани за надминување на проблемите во населбата.
И покрај катастрофалната ситуација, во Хасанбег има живот и има напори да се надмине тешката ситуација преку разни форми на хуманост и доброчинство.
Над се, во оваа населба и околината има стотици деца кои што многу тешко ќе можат да се спротивстават на следното “цунами“ што може да надојде во форма на можна епидемија. Тие деца, за две-три недели ќе треба да седната во школските клупи и таму да минуваат добар дел од денот. Во името на тие деца , Исламската Заедница во РМ апелира до сите граѓани да ја интензивираат соработката и да ги усогласат своите активности со сите релевантни државни структури , но и со не владините организации што делуваат на тоа подрачје. Апелираме до жителите, исто така да соработуваат и со единиците на Армијата на РМ, како и со разните државни служби и да се приклучат во заедничките акции за чистење и дезинфектирање на се што е погодено од катастрофалните поплави.
Во створената ситуација е потребно да се издигнеме над евентуалните несогласувања и да мислиме на иднината на нашите деца. Тоа е нај важната работа во моментот.
Инаку, Исламската Верска Заедница во РМ ќе биде со жителите на Хасанбег и на другите населби погодени од поплавите се до потполното нормализирање и враќањето на животот во своите нормални текови.
Реисул Улема на ИВЗ во РМ
х. Сулејман еф. Реџепи

Comments are closed.