Ambasadorja e Zvicrës në vizitë te Reisi

(Shq. Mkd. Eng.)

Tё Premten, mё 12 Shkurt 2021, nё selinё e Rijasetit tё Bashkёsisё Fetare Islame, Kryetari i Bashkёsisё Fetare Islame tё RMV Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai priti nё vizitё zyrtare Ambasadoren e Zvicrës të akredituar në vendin tonë, Ekselencёn e Saj, znj. Sybille Suter. Ekselenca e saj, znj. Suter fillimisht e uroi Reisin pёr zgjedhjen e tij nё Krye tё Bashkёsisё Fetare Islame dhe i dёshiroi shёndet dhe suksese nё drejtimin e BFI-sё. Ajo gjithashtu vlerësoi lartë mërgatën shqiptare nga Maqedonia që jeton dhe vepron në Zvicër, duke thënë se pjestarët e islamit që kanë preardhje nga Maqedonia janë shembullor dhe janë inkuadruar më së miri në shoqërinë Zvicerjane. Njëherit Ambasadorja potencoi dhe vlerësoi lartë punën e BFI në kultivimin e frymёs sё tolerancës, bashkёjetesёs dhe respektit tё njёri tjetrit nё shoqёrin.

Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i cili shoqёrohej nga Dr. Selver ef. Xhemaili, Drejtor i Sektorit të Diasporës, Mustafa ef. Dauti – Drejtor i sektorit pёr marrёdhёnie me jashtё (kontakte me faktorin ndёrkombёtar: OSBE, BE dhe institucionet e brendshme) si dhe Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani, e falёnderoi mysafiren e nderuar pёr kёtё vizitё mjaft domethёnёse pёrfshi kёtu edhe urimet e dёshirat e sinqerta. Edhe Reisul Ulema u pajtua me konstantimin e Ambasadores, se besimtarët muslimanë me preardhje nga Maqedonia që jetojnë dhe veprojnë në Zvicvër, janë për tu marrë shembull, por kjo është edhe falë trajtimit dhe ligjeve të shtetit Zvicerian, i cili i trajton të gjithë qytetarët njësoj, pa lejuar asnjë lloj diskriminimi ndaj tyre dhe duke i lejuar që në mënyrën më të mirë të organizojnë jetën fetare.

Në këtë drejtim, Reisi e falёnderoi Ekselencёn e Saj dhe foli pёr rolin qё e ka BFI nё mbёshtetjen e mёrgatёs tonё nёpёr vendet evropiane dhe dёrgimin e kuadrove profesionale pёr tё shёrbyer dhe organizuar jetёn fetare nёpёr qendrat islame nё BE e posaçёrisht nё Zvicër, ku veprojnë disa qendra dhe asociacione me origjinë vendin tonë, por edhe ku jetojnë dhe veprojnë njё numёr i konsiderueshёm i mёrgatёs tonё, ku me sjelljet e tyre shembullore lirisht mund tё quhen ambasadorё tё vendit tonё nё Zvicër, tё cilёt me sjelljet e tyre prezantojnë vetёm mirёsi, solidaritet, tolerance dhe mirёkuptim me tё gjithё fqinjёt e tyre, pavarësisht besimit apo nacionalitetit.

Nga ana e Tij, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e siguroi Ekselencën e saj, znj. Sybille Suter, se BFI gjithmonë do të ketë synim dhe prioritet kultivimin e vlerave dhe promovimin e tolerancës, që janë simbol i kulturës evropiane.

 

 

Амбасадорката на Швајцарија во посета кај Реисот

 

Во петокот, на 12 февруари 2021 година, во седиштето на Ријасетот на Исламската Верска Заедница, Претседателот на ИВЗ на РСМ Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во официјална посета ја прими Амбасадорката на Швајцарија акредитирана во нашата земја, нејзината екселенција, г-ѓа. Сибил Сутер. Нејзината екселенција, г-ѓа. Сутер првично му го честиташе на Реисот изборот за поглавар на Исламската Верска Заедница и му посака здравје и успех во водењето на ИВЗ. Таа исто така ја пофали албанската дијаспора од Македонија што живее и работи во Швајцарија, велејќи дека припадниците на исламот од Македонија се примерни и најдобро се интегрираат во швајцарското општество. Во исто време, Амбасадорката ја истакна и високо ја цени работата на ИВЗ во негувањето на духот на толеранција, соживот и почитување на едни со други во општеството.

Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи кој беше придружуван од д-р. Селвер еф. Џемаили, Директор на Секторот за Дијаспора, Мр. Мустафа еф. Даути – Директор на Секторот за надворешни односи (контакти со меѓународната заедница: ОБСЕ, ЕУ и домашните институции) и Шефот на Кабинетот Евзал еф. Синани му се заблагодари на почитуваната гостинка за оваа многу значајна посета, вклучувајќи ги и искрените честитки и желби. Реисул Улема исто така се согласи со изјавата на Амбасадорката дека муслиманските верници со потекло од Македонија што живеат и работат во Швајцарија треба да бидат земени како пример, но ова е исто така благодарение на третманот и законите на швајцарската држава, која се однесуваа подеднакво кон сите граѓани, без да дозволи каква било дискриминација кон нив и дозволувајќи им да го организираат својот религиозен живот на најдобар начин.

Во врска со ова, Реисот се заблагодари на нејзината Екселенција и зборуваше за улогата на ИВЗ во поддршката на нашата дијаспора во европските земји и испраќањето стручен кадар да служи и организира религиозен живот во ЕУ, особено во некои центри и здруженија кои потекнуваат од нашата земја, но исто така, каде што живеат и работат значителен број од нашата дијаспора, каде што со своето примерно однесување можат слободно да се наречат амбасадори на нашата земја во Швајцарија, кои со своето однесување претставуваат само њубезност, солидарност, толеранција и разбирање со сите соседи, без оглед на верата или националноста.Од негова страна, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја увери нејзината Екселенција г-ѓа. Сибил Сутер, дека ИВЗ секогаш ќе има за цел и ќе даде приоритет на одгледување вредности и унапредување на толеранцијата, кои се симбол на европската култура.

 

 

The Ambassador of Switzerland visits Reisul Ulema

 

On Friday, February 12, 2021, at the headquarters of the Riyaset of the Islamic Religious Community, the President of the Islamic Religious Community of RNM Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai received on an official visit the Ambassador of Switzerland accredited in our country, Her Excellency, Mrs. Sybille Suter. Her Excellency, Mrs. Suter initially congratulated Reis on his election as Head of the Islamic Religious Community and wished him health and success in running the IRC. She also praised the Albanian diasporas from Macedonia living and working in Switzerland, saying that members of Islam from Macedonia are exemplary and are best integrated into Swiss society. At the same time, the Ambassador emphasized and highly appreciated the work of IRC in cultivating the spirit of tolerance, coexistence and respect for each other in society.

The President of IRC Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai who was accompanied by Dr. Selver ef. Xhemaili, Director of the Diaspora Sector, Mr. Mustafa ef. Dauti – Director of the Foreign Relations Sector (contacts with the international community: OSCE, EU and domestic institutions) and Chief of Staff Evzal ef. Sinani thanked the honored guest for this very significant visit, including sincere congratulations and wishes. Reisul Ulema also agreed with the Ambassador’s statement that Muslim believers of Macedonian origin living and working in Switzerland are to be taken as an example, but this is also thanks to the treatment and laws of the Swiss state, which treats all citizens equally, without allowing any kind of discrimination against them and allowing them to organize their religious life in the best way.

In this regard, Reisul Ulema thanked Her Excellency and spoke about the role of the IRC in supporting our diasporas in European countries and sending professional staff to serve and organize religious life in the EU, especially in the some centers and associations originating from our country, but also where a considerable number of our Diaspora live and work, where with their exemplary behavior they can freely be called ambassadors of our country in Switzerland, who with their behavior present only kindness, solidarity, tolerance and understanding with all their neighbors, regardless of religion or nationality.

On His part, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai assured Her Excellency, Mrs. Sybille Suter, that IRC will always aim and prioritize the cultivation of values ​​and the promotion of tolerance, which are a symbol of European culture.

Comments are closed.