Ambasadorja e Mbretërisë së Bashkuar vizitoi Reisul Ulemanë

(Shq, Mkd, Tur, Eng)

(Shq, Mkd, Tur, Eng)

 

Të mërkurën, më 07.04.2021, në Selinë e Rijasetit të BFI, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, e priti Ambasadoren e Mbretërisë së Bashkuar në vendin tonë, Ekselencën e saj, znj. Rachel Gallovei, në një vizitë zyrtare me të cilën biseduan për shumë çështje të cilat e tangojnë edhe bashkësinë Fetare Islame si institucion por edhe opinionin e gjerë pwr proceset demokratike në vend.

Fillimisht Kryetari i BFI H. Hfz. Shaqi ef. Fetai, e njoftoi Ekselencën e saj, zonjën Gallovei me zhvillimet në Bashkësinë Fetare Islame dhe me organizimin e jetës fetare në vend si dhe me projektet të cilat janë në vijim e sipër në këtë institucion qw mbi të gjitha kanw tw bwjnw me ngritjen e vlerave tw larta njerëzore, fetare, tolerancën mes besimeve dhe tolerancën mes etnive që jetojnë në vendin tonë.

Ambasadorja Gallovei nga ana e saj vlerësoi lartë punën e Bashkësisë Fetare Islame me në krye Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetain dhe shprehu kënaqësinë e vet për këtë mikpritje të ngrohtë dhe mjaft të rëndësishme në institucionin fetar Islam, i cili gjithmonë ka dëshmuar se është i prirur pozitivisht në mbështetjen e projekteve prosperuese si dhe kontribuese e proceseve demokratike në vend, përfshi këtu edhe mbështetjen parezervë që ky institucion e ka dhënë në realizimin e aspiratave Euro-Atllantike të vendit. Botërisht dihet se me bashkëngjitjen në NATO, është bërë një ndyshim thelbësor nga e kaluara, për hirë të sigurisë së brezave të ardhshëm në vendin tonë. Procesi në vazhdimësi, përshtatja dhe reformimi, ka për qëllim të aftësojë vendin tonë dhe ta afrojë drejt familjes të madhe Veri Atllantike, për çka nevojitet edhe mbështetja dhe përkrahja e gjitha komuniteteve dhe institucioneve.

Në këtë drejtim, të dy bashkëbiseduesit folën edhe për bashkëpunimin e BFI me të gjitha instancat shtetërore të të gjitha niveleve, me theks të veçantë kultivimin e frymёs sё tolerancës, bashkёjetesёs dhe respektit tё njёri tjetrit nё shoqёrinë tonë, duke përfshi edhe angazhimin e teologëve nëpër institucionet shëndetësorë, por edhe në qendrat e rehabilitimit, sepse burgjet mbi të gjitha janë vendet ku mund të ndikohet në përmirësimin e anomalive në shoqëri. Poashtu u diskutua edhe për akreditimin e Medresesë Isa Beu, nxënësit e të cilës gjithmonë kanë qenë dhe janë në shërbim të shoqërisë, e posaçërisht nw përballjen me devijimet e ndryshme dhe anomalitë në shoqërinë tonë. Reisi në këtë takim shoqёrohej nga Mustafa ef. Dauti – Drejtor i sektorit pёr marrёdhёnie me jashtё (kontakte me faktorin ndёrkombёtar: OSBE, BE dhe institucionet e brendshme).

Në fund të takimit Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në shenjë mirënjohjeje dhe vlerësimi për angazhimin e palodhshëm dhe përkrahjen për zhvillimet demokratike, i dhuroi Ekselencës së saj znj. Rachel Gallovei një pllakë me logon e Bashkësisë Fetare Islame, Kuranin e Artë në të cilën është shkruar fjala e parë e Kuranit Famëlartë Ikre – Lexo.

 

 

 

 

Амбасадорката на Велика Британија го посети Реисул Улема

 

Во среда, 07.04.2021 година, во седиштето на Ријасетот на ИВЗ, Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, ја прими Амбасадорката на Велика Британија во нашата земја, нејзината екселенција, г-ѓа. Рејчел Галовеи, во официјална посета, со која разговараа за многу прашања што ја засегаат Исламската Верска Заедница како институција, но и пошироката јавност заради демократските процеси во земјата.

Првично, Претседателот на ИВЗ Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, ја информираше нејзината екселенција, г-ѓа Галовеј со развојот на настаните во Исламската Верска Заедница и со организацијата на верскиот живот во земјата, како и со тековните проекти во оваа институција и пред се високите човечки, верски вредности, толеранцијата меѓу верите и толеранција помеѓу етникумите што живеат во нашата земја.

Амбасадорката Галовеи од своја страна ја пофали работата на Исламската Верска Заедница предводена од Реисул Улема Х.ф.з. Шаќир еф. Фетаи и го изрази своето задоволство за ова топло и многу важно гостопримство во Исламската Верска институција, која секогаш дала поддршка на позитивни проекти, како и придонесот кон демократските процеси во земјата, вклучително и безрезервната поддршка што оваа институција ја даде во реализацијата на евро-атлантските аспирации на земјата. Универзално е познато дека со пристапувањето во НАТО е направена суштинска промена од минатото, заради безбедноста на идните генерации во нашата земја. Тековниот процес, адаптација и реформа, има за цел да и овозможи на нашата земја и да ја приближи до големото Северноатлантско семејство, за што е потребна поддршка и охрабрување од сите заедници и институции.

Во врска со ова, двајцата соговорници говореа и за соработката на ИВЗ со сите државни инстанци од сите нивоа, со посебен акцент на негување на духот на толеранција, соживотот и почитување на едни со други во нашето општество, вклучувајќиги и теолозите во здравствените институции, но исто така и во центрите за рехабилитација, бидејќи затворите над се, се места каде може да се влијае на подобрувањето на аномалиите во општеството. Се дискутираше и за акредитацијата на Медресата Иса Бег, чии студенти отсекогаш биле и се во служба на општеството, особено справувајќи се со разни отстапувања и аномалии во нашето општество. Реисot на оваа средба беше придружуван од Мустафа еф. Даути – Директор на секторот за надворешни односи (контакти со меѓународната заедница: ОБСЕ, ЕУ и домашните институции).

На крајот на состанокот Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во знак на благодарност за нејзината неуморна посветеност и поддршка за демократските процеси, на нејзината екселенција г-ѓа. Рејчел Галовеи и подари плакета со логото на Исламската Верска Заедница, Златен Куран во кој е испишан првиот збор на Светиот Куран Икре – Читај.

 

 

 

İngiltere Büyükelçisi Reisul Ulema’yı ziyaret etti 7 Nisan 2021 Çarşamba günü, Birleşik Krallığ’ın Üsküp Büyükelçisi Ekselansları Sn. Rachel Galloway, İDB Riyaseti idari binasında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’yi makamında ziyaret etti. Bu görüşme sırasında, bir kurum olarak İslami Dini Birliği’ni ve ülkemizdeki demokratik süreçlerle ilgili pek çok genel konu ele alınıp görüş alış-verişinde bulunuldu. Başlangıçta İDB Başkanı H. Hfz. Şakirir ef. Fetai, Sayın Galloway’e, İslami Dini Birliği’ndeki gelişmelerle ilgili, ülkemizdeki dini hayatın organizasyonu, bu kurumda devam eden projeler ve her şeyden önce yüksek insani, dini değerler, dinler arası hoşgörü ve ülkemizde yaşayan farklı etnik kökenler arasındaki hoşgörü hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Galloway, Reis-ul Ulema Fetai’nin önderliğindeki İslam Dini Birliği’nin çalışmalarıyla ilgili övgülerde bulundu. Samimi misafirperverliğinin yanı sıra Başkan Fetai, başında bulunduğu İslam Dini Birliği’nin kuruluş olarak her zaman olumlu projelere kayıtsız şartsız destek verdiğini, demokratik süreç dahil olmak üzere ülkenin Evro-Atlantik birliğine katılımı hususunda verilen katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelecek nesillerin güvenliği açısından ülkemizin NATO’ya katılımı konusunda köklü bir değişiklik yaptığı herkesçe bilinmektedir. Mevcut adaptasyon ve reform sürecinde, ülkemizi büyük Kuzey Atlantik ailesine yaklaştırmayı mümkün kılma hususunda, bütün toplulukların ve kurumların destek ve teşvik vermesini gerektirmektedir. Bu bağlamda iki muhatap, toplumumuzda hoşgörü, birlikte yaşama ve karşılıklı saygı esasını teşvik etmeye özel vurgu yapılarak İslam Dini Birliği’nin her düzeydeki tüm devlet kurumları ile işbirliği yapmasının ve ilahiyatçıların sağlık kurumları da dahil olmak üzere rehabilitasyon merkezlerinde de aktif rol alması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Çünkü cezaevleri her şeyden önce, toplumdaki anormalliklerin iyileşmesinin realize edildiği ortamlardır. Öğrencilerinin ve mezunlarının her zaman toplumun hizmetinde olduğu ve özellikle toplumumuzdaki çeşitli sapkınlık ve anormalliklere karşı yakinen ilgilenen İsa Bey Medresesi’nin akreditasyonu da ele alındı. Bu görüşme esnasında Başkan Fetai’ye, İDB Dış İlişkiler (AGİT, AB ve yerli makamlar) Dairesi Müdürü Mustafa Ef. Dauti de refakat etti. Toplantının sonunda Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, demokratik sürece yorulmak bilmeyen bağlılığı ve desteğinden dolayı, minnettarlığın bir ifadesi olarak Büyükelçi Rachel Galloway’a, Kur’an-ı Kerim’in ilk emri “İkre”nin yazılı olduğu İslam Dini Birliği’nin altın yaldızlı plaketini takdim etti.

 

 

 

The Ambassador of the United Kingdom visited Reisul Ulema

 

On Wednesday, 07.04.2021, at the Headquarters of the IRC, the President of the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, received the Ambassador of the United Kingdom in our country, Her Excellency, Mrs. Rachel Galloway, in an official visit with which they talked about many issues which affect the Islamic Religious Community as an institution but also the general public regarding the democratic processes in the country.

Initially the Chairman of IRC H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, informed Her Excellency, Ms. Galloway with the developments in the Islamic Religious Community and with the organization of religious life in the country as well as with the ongoing projects in this institution that have to do with all the high human and religious values, tolerance between faiths and tolerance between ethnicities living in our country.

Ambassador Galloway praised the work of the Islamic Religious Community headed by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and expressed here satisfaction for this warm and very important hospitality in the Islamic Religious institution, which has always proved to be positive in supporting prosperous projects as well as contributing to democratic processes in the country, including the unreserved support that this institution has given in the realization of the Euro-Atlantic aspirations of the country. It is universally known that with the accession to NATO, a fundamental change has been made from the past, for the sake of the security of future generations in our country. The ongoing process, adaptation and reform, aims to empower our country and bring it closer to the great North Atlantic family, which requires the support and encouragement of all communities and institutions.

In this regard, both interlocutors spoke about the cooperation of IRC with all state instances of all levels, with special emphasis on cultivating the spirit of tolerance, coexistence and respect for each other in our society, including the commitment of theologians in health institutions, but also in rehabilitation centers, because prisons are above all places where the improvement of anomalies in society can be influenced. It was also discussed about the accreditation of Isa Bey Madrasa, whose students have always been and are in the service of society, especially dealing with various deviations and anomalies in our society. Reisul Ulema during this meeting was accompanied by Mustafa ef. Dauti – Director of the External Relations Sector (contacts with the international community: OSCE, EU and domestic institutions).

At the end of the meeting Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai as a sign of gratitude and appreciation for her tireless commitment and support for democratic developments, presented to Her Excellency Mrs. Rachel Galloway a plaque with the logo of the Islamic Religious Community, the Golden Qur’an in which is written the first word of the Holy Qur’an Ikre – Read.

 

Comments are closed.