Ambasadori i Katarit vizitoi Reisul Ulemanë

(SHQ. ENG.)

Të enjten më datën 31.03.2022, në selinë e Rijasetit të BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e priti ushtruesin e detyrës Ambasador i Shtetit të Katarit në vendin tonë, Ekselenca e Tij, Sheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, i shoqëruar nga sekretari Mr. Jassim Bin AbdulKhaliq A-Ghamdi.

Fillimisht Reisul Ulemaja u dëshiroi mirëseardhje në BFI mysafirëve nga Katari, e më pas i njoftoi me funksionimin e Bashkësisë Fetare Islame dhe organeve të saja. I njoftoi me rolin që luajnë Rijaseti, Muftinitë e ndryshme në vend, Kuvendi i BFI dhe Institucionet edukativo Arsimore si dhe me organizimin e jetës fetare islame në vend. Poashtu u diskutua edhe për bashkëjetesën, multireligjionin e vendit, multietnicitetin si dhe respektimin e demokracisë dhe lirisë fetare.

Theks i veçantë u vu në rëndësinë e bashkëpunimit institucional mes BFI dhe Ministrisë së Vakufit të Katarit, ku Reisul Ulemaja poashtu e theksoi rëndësinë e Katarit dhe rolin që ka në Ballkan, e në ngritjen e frymës së tolerancës dhe Paqes në Botë.

Ekselenca e Tij Sheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, falënderoi Kreun e BFI për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore si dhe vlerësoi lartë punën që po bën Bashkësia Fetare Islame dhe bashkëpunimin mes BFI dhe Ministrisë së Vakufit të Katarit.

Në shenjë mirëseardhjeje në BFI dhe si mirënjohje për bashkëpunimin e mrekullueshëm mes institucionit të BFI-së dhe Ambasadës së katarit, në prezencën e mediumeve, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i dhuroi një pllakat mirënjohje me Kuran të Artë Ekselencës së tij Sheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani

Në këtë takim, Reisul Ulemanë e shoqëronin bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, Sekretari Gjeneral i BFI H. Irsal ef. Jakupi dhe Drejtori i sektorit për bashkëpunim me botën arabe H. Ismet ef. Ademi dhe Shefi i Kabinetit Dr. Abduklerim ef. Iseini.

 

***

 

The Ambassador of Qatar visited Reisul Ulema

 

On Thursday 31.03.2022, at the headquarters of the Riyaset of IRC, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai received the Acting Ambassador of the State of Qatar to our country, His Excellency Sheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, accompanied by Secretary Mr. Jassim Bin AbdulKhaliq A-Ghamdi.

Reisul Ulema first welcomed the guests from Qatar to the IRC, and then informed them about the functioning of the Islamic Religious Community and its organs. He informed them about the role played by the Riyaset, the various Muftis in the country, the Assembly of the IRC and the Educational Institutions as well as the organization of Islamic religious life in the country. Coexistence, the country’s multireligiousness, multiethnicity and respect for democracy and religious freedom were also discussed.

Special emphasis was placed on the importance of institutional cooperation between the IRC and the Qatari Ministry of Waqf, where Reisul Ulema also stressed the importance of Qatar and its role in the Balkans, and in raising the spirit of tolerance and peace in the world.

His Excellency Sheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, thanked the Head of IRC for the warm and fraternal reception and praised the work being done by the Islamic Religious Community and the cooperation between IRC and the Ministry of Waqf of Qatar.

As a sign of welcome to IRC and as gratitude for the wonderful cooperation between the institution of IRC and the Embassy of Qatar, in the presence of the media, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, presented a plaque of gratitude with the Golden plated Quran to His Excellency Sheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani.

In this meeting, Reisul Ulema was accompanied by his close associates, the Secretary General of IRC H. Irsal ef. Jakupi and the Director of the Sector for Cooperation with the Arab World H. Ismet ef. Ademi and the Chief of Cabinet Dr. Abduklerim ef. Iseini.

 

 

Comments are closed.