AKSIONI “SOFRA E BAJRAMIT” U REALIZUA NË SHKUP DHE RRETHINË

(Shq. Mkd. Tur)

Organizata Humanitare Hilal e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame, të dielën më 09.05.2021, ndërmori aksionin humanitar të rradhës, të emëruar “Sofra e Bajramit”, në bashkëpunim me Myftininë e Shkupit, ku u shpërndanë 300 pako mish në qytetin e Shkupit, në rajonin e Karadakut, rajonin e Dërvenit dhe rajonin e Karshiakës, donator i së cilit ishte Bashkësia Fetare Islame.
Jo më kot muaji i Ramazanit përndryshe quhet edhe muaji i bamirësisë. Kontributet e shkëlqyera në sferën e humanizmit të kësaj Organizate Humanitare, janë shembull për ardhmërinë e kësaj lëmie të humanizmit. OH Hilal gjithmonë është në krye të aksioneve humanitare, duke zbatuar me përpikshmëri mësimet islame, ku humanizmi dhe bamirësia trajtohet si ndjenjë e lartë dhe dashuri e thellë ndaj njerëzve, e duke qenë gjithnjë në shërbim të besimtarëve dhe islamit në përgjithësi.
OH Hilal gjatë tërë këtij muaji të Ramazanit, çdo ditë ka pasë aksione në të gjitha qytetet e fshatrat e vendit tonë, duke bë përpjekjen më të madhe në historinë e Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të qenë në sofrat e të gjithë njerëzve e familjeve që kanë nevojë.
Në fillim të Ramazanit, Kryetari i Bashkësisë Fetare Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në prezencë të gjitha mediumeve të vendit, premtoi dhe paralajmëroi se Organizata Humanitare Hilal do të jetë prezente në çdo sofër skamnori në tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke e kthyer këtë muaj në një muaj të vërtetë bamirësie. Me bekimin dhe miratimin e Reisul Ulemasë filluan edhe aksionet e pandalshme nga stafet e plodhshme të myftinive, të cilët për asnjë moment nuk u ndalën.
Edhe Kryetarii OH Hilal në bashkëpunim me myftinjtë e myftinive të BFI dhe operativat e këtyre myftinive, çdo ditë ishte në teren për ta përmbushur premtimin e Reisul Ulemasë dhe për të dorëzuar në vend amanetin e donatorëve të ndryshëm.
Fillimisht, në të gjitha myftinitë e BFI u ndanë ndihma ushqimore, dhuratë nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakfit të Republikës së Turqisë, si dhe ndihma të tjera të donatorëve të ndryshëm, në bashkëpunim me të gjitha myftinitë e BFI, ku nuk munguan edhe angazhimi i individëve të cilët vullnëtarisht ndihmuan që këto ndihma të shkojnë në destinacionin e fundit të tyre. Çdo aksion bëhej në prezencë të delegacioneve që mbikqyrnin shpërndarjen dhe mediumeve lokale e nacionale.
Këtë vit, për dallim nga vitet e tjera, për shkak të pandemisë globale të Kovid 19, u veprua sipas principit, dërgim i pakos para çdo shtëpie të regjistruar paraprakisht nga këshillat e xhamive në myftinitë përkatëse, me qëllim reduktimin e kontakteve fizike dhe mbrojtjen nga virusi Korona si dhe identifikimi i familjeve me gjendje të vështirë finansiare të cilave iu dha prioritet për ndihmat sepse ata më së shumti kanë nevojë për to.
“Sofra e Bajramit” është një aksion ndryshe nga e kaluara dhe tenton që të sjell buzëqeshjen dhe mirësinë në çdo familje skamnori gjatë drekës në ditën e festës së madhe Fitër Bajramit.
______________
РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈАТА „БАЈРАМСКА СОФРА “ ВО СКОПЈЕ И ОКОЛИНА
Хуманитарна Организација Хилал, која функционира во рамките на Исламската Верска Заедница, во недела на 09.05.2021 година ја презеде следната хуманитарна акција, именувана како „Бајрамска Софра“, во соработка со Скопското Муфтиство, каде беа распределени 300 пакети месо во градот Скопје и околината, во регионот на Карадак, регионот на Дрвен и регионот на Каршиака, чиј донатор беше Исламската Верска Заедница.
Не е ни чудо што месецот Рамазан инаку се нарекува месец на добротворност. Одличните придонеси во областа на хуманизмот на оваа хуманитарна организација се пример за иднината на ова поле на хуманизмот. Хилал е секогаш во првите редови на хуманитарните акции, строго спроведувајќи ги исламските учења, каде хуманизмот и добротворството се третираат како високо чувство и длабока љубов кон луѓето, додека секогаш се во служба на верниците и исламот воопшто.
Хилал во текот на целиот овој месец на Рамазан, секој ден имаше акции во сите градови и села на нашата земја, правејќи најголем напор во историјата на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија да биде на трпезите на сите луѓе и семејства кои имаат потреба.
На почетокот на Рамазан, Претседателот на Исламската Верската Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во присуство на сите медиуми во земјата, вети и предупреди дека Хуманитарната Организација Хилал ќе биде присутна во секоја сиромашна куќа на целата територија на Република Северна Македонија, претворајќи го овој месец во вистински месец на добротворност. Со благослов и одобрување на Реисул Улема започнаа незапирливите активности на неуморните штабови на муфтиите, кои не застанаа ниту за момент.
Претседателот ХО Хилал, во соработка со Муфтиите на Муфтиствата на ИВЗ, беше секој ден на терен за да го исполни ветувањето на Реисул Улема и да и ја пренесе волјата на разни донатори до тие што имаат потреба.
Првично, добиената помош од храна, подарок од Генералниот Директорат на Вакаф на Република Турција, како и друга помош од разни донатори, во соработка со сите Муфтии и Муфтиства на ИВЗ, каде не заостана и посветеноста на поединци кои доброволно помогнаа да се подели оваа помош до нивната крајна дестинација. Секоја акција се одвиваше во присуство на делегации кои ја надгледуваа дистрибуцијата и локалните и националните медиуми.
Оваа година, за разлика од другите години, поради глобалната пандемија на Ковид 19, тоа беше направено според принципот, испраќање на пакет пред секоја куќа, претходно регистрирана од советите на џамијата до соодветните муфтиства, со цел да се намалат физичките контакти и заштита од вирусот Корона како и идентификација на семејства во тешка финансиска состојба на кои им беше даден приоритет за помош затоа што ним им е најпотребна.
„Бајрамската Софра“ е акција различна од минатото и има тенденција да донесе насмевка и љубезност кон секое сиромашно семејство за време на ручекот, на денот на големиот празник Фитр Бајрам.
_______
ÜSKÜP VE ÇEVRESİNDE “BAYRAM SOFRASI” FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İslam Dini Birliği bünyesinde faaliyet gösteren “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu, 9 Mayıs 2021 Pazar günü, Üsküp Müftülüğü ile birlikte, İslam Dini Birliği’nin bağışladığı Üsküp ve çevresinde, Karadağ, Derven ve Karşıyaka bölgelerinde 300 et kolisinin dağıtıldığı “Bayram Sofrası” adlı bir insani yardım faaliyeti düzenledi.
Bu insani yardım kuruluşunun, yardımlaşma alanındaki büyük katkıları, genç nesiller için bir örnektir. Hilal YK, her zaman inananlara ve genel olarak İslam’a hizmet ederken, hayırseverliğin insanlar için yüksek bir duygu ve derin bir sevgi olarak görüldüğü İslami öğretilere sıkı sıkıya bağlı kalarak insani yardım faaliyetlerinin her zaman ön saflarında yer almaktadır.
Hilal, tüm Ramazan ayı boyunca ülkemizin bütün şehir ve köylerinde hemen her gün faaliyetler gerçekleştirdi. En büyük gayreti, ihtiyaç sahibi ailelerin ve muhtaçların sofralarında katkı sağlamaktır.
Ramazan ayının başında İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, ülkedeki medyaların karşısında, “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu’nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarındaki fakirlerin evlerine yardım ulaştıracağına dair söz verdi ve gerçekten bu mubarek ayda hayırlı faaliyetlerin yapılmasına vesile oldu. Reis ul Ulema’nın talimatı ve onayı ile, müftülüklerin yorulmak bilmeyen görevlileriyle bu faaliyetler başarılı bir biçimde gerçekleştirildi.
“Hilal” YK Başkanı, Müftülükler ile işbirliği içinde, Reisul Ulema’nın sözünü yerine getirmek ve muhtelif hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için her gün sahadaydı.
Başlangıçta, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağış olarak gönderilen kuru gıda yardımı, ve daha sonra çeşitli bağışçılardan temin edilen diğer yardımlar, İslam Dini Birliği’nin Müftülükleri ile işbirliği içinde, ve gönüllü olarak bu dağıtıma yardımcı olan bireylerin fedakalrıkları, bu yardımların nihai hedefine ulaşmasına vesile oldu. Her dağıtım faaliyeti, yerel ve ulusal medyayı mensupları huzurunda gerçekleştirildi.
Bu yıl, Covid 19 küresel salgını nedeniyle, diğer yıllardan farklı olarak, fiziksel teması asgariye indirmek için cami mütevelli heyetleri tarafından önceden hazırlanmış listelere göre yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi.
“Bayram Sofrası” faaliyeti, önceki yıllardan farklı olarak, Ramazan Bayramı sofrasınsa fakir ailelere gülümseme ve mutluluk bahşetme arzusundan doğan bir yardım faaliyetidir.

Comments are closed.