AKSION HUMANITAR NË STRUGË

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Kontributet e shkëlqyera në sferën e humanizmit të Myftinisë së Strugës, janë bë shembull për rininë dhe besimtarët e këtij qyteti. Me veprimet e Myftiut të nderuar Mr. Salim ef. Sulejmani, i cili gjithmonë është në krye të aksioneve humanitare, kjo Myftini dëshmon se po hapërojnë sipas mësimeve islame, ku humanizmi trajtohet si ndjenjë e lartë dhe dashuri e thellë ndaj njerëzve, kujdes për mirëqenien e njerëzve, qëndrim njerëzor dhe një trashëgimi e përjetshme dhe e çmuar, gjithnjë në shërbim të besimtarëve dhe islamit në përgjithësi.
Kështu pra, të mërkurën, më 05.05. 2021, Organizata Humanitare Hilal, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame ndërmori një aksion humanitar në Strugë, ku nën organizimin e Myftinisë së Strugës dhe Myftiut Mr. Salim ef. Sulejmanit personalisht, u bë shpërndarja e 200 pakove ndihma humanitare dedikuar për skamnorët, nevojtarët dhe jetimët në qytetin e Strugës dhe rrethinë.
Aksioni humanitar filloi që në orët e para të mëngjesit, nga ambijentet e bukura të Xhamisë së Lulishtes, duke u angazhuar operativa e kësaj myftinie bashkë me vullnetarë të shumtë, të cilët u udhëhoqën nga Myftiu, i cili bashkë me të gjithë ndihmoi në shpërndarjen sa më efikase dhe të shpejtë të këtyre ndihmave tek destinacioni i tyre i fundit. Shpërndarja u bë bazuar në listat e përpiluara paraprakisht nga këshillat e xhamive të Myftinisë së Strugës, sipas principit, pako para çdo shtëpie të regjistruar, me qëllim reduktimin e kontakteve fizike dhe mbrojtejn nga virusi Korona.
Në praninë e mediumeve dhe mjeteve për informim publik, Myftiu Mr. Salim ef. Sulejmani fillimisht falënderoi Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetain, për këtë sasi të dedikuar xhematit të Strugës, Kryetarin e OH Hilal Fadil ef. Ramadanin si dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Vakfit të Republikës së Turqisë.
Misioni i myslimanëve duhet të jetë mishërim i humanizmit të vërtetë dhe reflektim i ndjenjave të thella njerëzore, përpjekje për mirëqenien e njeriut dhe qëndrim i thellë njerëzor ndaj të gjithëve.
____________
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ВО СТРУГА
Одличните придонеси во областа на хуманизмот на Муфтиството Струга, станаа пример за младите и верниците на овој град. Со постапките на чесниот Муфтија Мр. Салим еф. Сулејмани, кој секогаш е во првиот ред на хуманитарните акции, ова Муфтиство докажува дека тие се работат според исламските учења, каде хуманизмот се третира како високо чувство и длабока љубов кон луѓето, грижа за благосостојбата на луѓето, човечки став и вечно и скапоценонаследство, секогаш во служба на верниците и исламот воопшто.
Затоа, во среда, 05.05. 2021 година, Хуманитарната Организација Хилал, која работи во рамките на Исламската Верска Заедница, презеде хуманитарна акција во Струга, каде што под организација на Струшкиот муфтија г. Салим еф. Сулејмани лично доби дистрибуција на 200 пакети со хуманитарна помош посветени на сиромашните, сиромашните и сираците во градот Струга и околината.
Хуманитарната акција започна во раните утрински часови, од прекрасните простории на џамијата Лулиште, вклучително и во работењето на оперативата на оваа Муфтиство заедно со многу доброволци, кои ги водеше Муфтијата, и заедно помогнаа да се дистрибуира хуманитарната помош, што побрзо до нивната крајна дестинација. Распределбата беше направена врз основа на списоците составени однапред од советите на џамиите во Струшкото Муфтиство, според принципот, пакет пред секоја регистрирана куќа, со цел да се намали физичкиот контакт и да се заштити од вирусот Корона.
Во присуство на медиуми за јавно информирање, Муфтијата Мр. Салим еф. Сулејмани најпрво му се заблагодари на Претседателот на Исламската Верска Заедница, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, за оваа количина посветена на џемаатите во Струга, Претседателот на ХО Хилал Фадил еф. Рамадани и Генералниот Директорат на Вакаф на Република Турција.
Мисијата на муслиманите треба да биде олицетворение на вистински хуманизам и одраз на длабоки човечки чувства, стремеж кон човечка благосостојба и длабок човечки став кон сите.
__________________
HUMANITARIAN ACTION IN STRUGA
The excellent contributions in the field of humanism of the Muftiny of Struga, have become an example for the youth and believers of this city. With the actions of the honorable Mufti Mr. Salim ef. Sulejmani, who is always in charge of humanitarian actions, this Muftiny proves that they are opening up according to Islamic teachings, where humanism is treated as a high feeling and deep love for people, care for people’s well-being, human attitude and an eternal and precious heritage, always in the service of the believers and Islam in general.
So, on Wednesday, 05.05. 2021, the Humanitarian Organization Hilal, which operates within the Islamic Religious Community undertook a humanitarian action in Struga, where under the organization of the Muftiny of Struga and Mufti Mr. Salim ef. Sulejmani personally, received the distribution of 200 humanitarian aid packages dedicated to the poor, needy and orphans in the city of Struga and the surrounding area.
The humanitarian action started in the early hours of the morning, from the beautiful premises of the Lulishte Mosque, engaging the operatives of this Muftiny together with many volunteers, who were led by the Mufti, who together helped to distribute as much as possible, and more efficient and faster of these aids to their final destination.
The distribution was made based on lists compiled in advance by the councils of the Struga mosques, according to the principle, packages in front of each registered house, in order to reduce physical contact and protect against the Korona virus.
In the presence of media and means of public information, Mufti Mr. Salim ef. Sulejmani first thanked the President of the Islamic Religious Community, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, for this amount dedicated to the community of Struga, the President of OH Hilal Fadil ef. Ramadan and the General Directorate of the Waqf of the Republic of Turkey.
The mission of Muslims should be the embodiment of true humanism and the reflection of deep human feelings, striving for human well-being and deep human attitude towards all.
_________
HİLAL’İN STRUGA’DA İNSANİ YARDIM FAALİYETİ
Struga Müftülüğü’nün insani yardımlaşma alanındaki büyük katkıları, bu şehrin gençlerine ve inananlarına örnek teşkil etmektedir. Struga Müftüsü Salim ef. Süleymani, her zaman insani yardım faaliyetlerinin ön saflarında yer almaktadır. Süleymani’nin liderliğindeki bu müftülük de İslami prensipleri esas alarak bu insani faaliyetleriyle insanlara karşı derin bir saygı ve hürmet göstermekte, insanların refahı için endişe etmekte ve bu tavırlarıyla her zaman inananların ve İslam’ın da hizmetindedir.
Bu bağlamda 05.05. 2021 tarihinde, İslam Dini Birliği bünyesinde faaliyet gösteren “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu, Struga Müftüsü Salim ef. Süleymani ve müfütlük çalışanlarıyla birlikte, şehirde ve çevresindeki yoksullara, muhtaçlara ve yetimlere adanmış 200 insani yardım kolisinin dağıtımını yaptı.
Bu insani yardım faaliyeti, sabahın erken saatlerinde, müftünün liderliğinde birçok gönüllüyle ve Müftülük görevlileriyle birlikte Lulişte camii binası önünde başladı ve yardım kolilerinin, mümkün olan en kısa sürede ihtiiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başarıldı. Bu dağıtım faaliyeti sırasında özellikle Corona virüs tedbirleri dikkate alarak fiziksel teması asgariye indirmek için Struga Müftülüğündeki cami meclisleri tarafından önceden hazırlanmış olan listeler esas alınarak, yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilmiştir.
Bu yardım faaliyetiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için medya mensuplarının iştirakına da özen gösterilmiştir. Struga Müftüsü Salim ef. Süleymani, bu vesileyle yaptığı konuşmada, gösterdikleri yakın ilgiden dolayı İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’ye teşekkürlerini sundu. “Hilal” Yardım Kuruluşu Başkanı Fadil ef. Ramadani de, orada hazır bulunanların karşısında, bu desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şükranlarını dile getirdi.
Müslümanların misyonu, gerçek insani yardımlaşmanın somutlaşmış hali ve herkese karşı derin insani duygularının bir yansıması olmasını gerektirmektedir.

Comments are closed.