Aksion Humanitar i OH “HILAL” në Gostivar

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Të enjten, më 22 prill 2021, në ditën e dhjetë të Muajit Ramazan, Muftinia e BFI-Gostivar, nëpërmjet Organizatës Humanitare Hilal që vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, zhvilloi aksionin e saj humanitar të shpërndarjes së ndihmave në 400 pako në sasi prej 20 kg në pako, apo 8 ton sish.
Me këtë rast, para mediumeve lokale dhe qendrore, Muftiu i Muftinisë së BFI–Gostivar, H. Sabahduin ef. Zendeli, falënderoi Reisul Ulemanë e BFI në RMV, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Kryetarin e O.H “HILAL” H. Fadil ef. Ramdanin, për këtë kontribut të jashtëzokanoshëm që në vazhdimësi po jepet për besimtarët e Muftinisë së BFI në Gostivar. Nga ana e tij, edhe kryetari i O.H “HILAL”, H. Fadil ef. Ramadani, pasi bëri shpërndarjen simbolike të disa pakove u shpreh se O.H “HILAL”, në vazhdimësi gjendet pranë besimtarëve të vet me aq mundësi sa ka, që t’ju del në ndihmë skamnorëve dhe nevojtarëve në këto ditë të bekuara të Ramazanit, që sofra e tyre mos të ngelet boshe. Ai gjithashtu e falënderoi Drejtorinë e Përgjithshme të Vakfit të Republikës së Turqisë për këtë donacion.
Në këtë aksion humanitar, të gjitha ndihmat u shpërndanë përmes këshillave të xhamive e që janë 55 në tri komuna: Gostivar, Vrapçishte dhe Mavrovë-Rostushë, e që më pas, ata në terrenin e tyre ku gravitojnë, do t’i përcjellin deri te besimtarët muslimanë.
Nga O.H.”HILAL”, paralajmëruan se aktivitete të këtilla do të realizohen edhe në qytete tjera të RMV.
Хуманитарна акција на ОХ „ХИЛАЛ“ во Гостивар
Во четвртокот, на 22 април 2021 година, на десеттиот ден од месецот Рамазан, муфтијата од ИВЗ Гостивар, преку уманитарната Организација Хилал која функсионира во рамките на Исламската Верска Заедница на РСМ, ја спроведе својата хуманитарна акција за дистрибуција на помош во 400 пакети од количина од 20 кг. на пакување, или 8 тони од нив.
Во оваа прилика, пред локалните и централните медиуми, Муфтијата на Муфтиството на ИВЗ Гостивар, Х. Сабахдуин еф. Зендели, му се заблагодари на Реисул Улемана на ИВЗ во РСМ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и Претседателот на ХО „ХИЛАЛ“ Х. Фадил еф. Рамдани, за овој извонреден придонес што постојано им се дава на верниците на Муфтиството на ИВЗ Гостивар.
Од своја страна, Претседателот на ХО „ХИЛАЛ“, Х. Фадил еф. Рамадани, по симболичката дистрибуција на некои пакетчиња, рече дека ХО „ХИЛАЛ“, е постојано близу до своите верници со све што е можно, да им помогне на сиромашните и на тие што имаат потреба во овие благословени денови на Рамазан, за да не им биде празна трпезата.
Тој исто така се заблагодари на Генералниот Директорат на Вакаф на Република Турција за оваа донација.
Во оваа хуманитарна акција, целата помош беше дистрибуирана преку советите на џамиите на ова Муфтиство, кои се 55 во три општини: Гостивар, Врапчиште и Маврово-Ростуша, а потоа, тие ќе ги придружуваат до нивното гравитационо поле до муслиманските верници.
Humanitarian action of HO “HILAL” in Gostivar
On Thursday, April 22, 2021, on the tenth day of the month of Ramadan, the Muftiny of IRC Gostivar, through the Humanitarian Organization Hilal, operating within the Islamic Religious Community of RNM, conducted its humanitarian action of distributing aid in 400 packages to quantity of 20 kg per package, or 8 tons of them.
On this occasion, before the local and central media, the Mufti of the Muftiny of IRC Gostivar, H. Sabahduin ef. Zendeli, thanked Reisul Ulema of IRC in RNM, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and the President of H.O. “HILAL” H. Fadil ef. Ramdani, for this extraordinary contribution that is constantly being given to the believers of the IRC Muftiny in Gostivar. On his part, the President of O.H “HILAL”, H. Fadil ef. Ramadani, after making the symbolic distribution of some packages, said that H.O. “HILAL”, is constantly close to its believers with as much opportunity as possible, to help the poor and needy in these blessed days of Ramadan, that their table not to be left empty.
He also thanked the General Directorate of the Waqf of the Republic of Turkey for this donation.
In this humanitarian action, all aid was distributed through the councils of mosques of this Muftiny, which are 55 and in three municipalities: Gostivar, Vrapciste and Mavrovo-Rostusha, and then, they will be delivered to Muslim believers.

“HİLAL” Yardım Kuruluğunun Gostivar’daki insani yardım faaliyeti

 

22 Nisan 2021 Perşembe günü, Ramazan ayının onuncu günü, KMC İslam Dini Birliği bünyesinde faaliyet gösteren “Hilal” insani yardım kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, İDB Gostivar Müftülüğü’ne, 400 kuru gıda kolisi teslim etti. Her biri 20 kg ağırlığında olan bu kolilerin toplam ağırlığı 8 tondur.

Bu vesileyle yerel ve ulusal medya karşısında demeç veren İDB Gostivar Müftüsü H. Sabahudin ef. Zendeli, Gostivar Müftülüğü hizmet alanındaki müslümanlara yapılan bu insani yardım faaliyetinden dolayı T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İslam Dini Birliği Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’ye ve  “HILAL” Başkanı H. Fadil ef. Ramdani’ye teşekkür etti.

“HİLAL” Başkanı H. Fadil ef. Ramadani, bazı paketlerin sembolik olarak dağıtılmasının ardından, bu mubarek Ramazan ayı günlerinde boş bir sofra kalmaması adına, mümkün olan her yere sürekli olarak yardım etmek için Hilal olarak fakirlere ve muhtaçlara yakın olmaya çaba sarfettiklerini ifade etti. Ramadani, yıllardan beri Makedonya müslümanlarına gönderdikleri bu bağış için de özellikle Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne de teşekkürini sundu.

Bu insani yardım faaliyetinde, bu yardımlar Gostivar, Vrapçişte ve Mavrovo-Rostuşa olmak üzere üç belediyede toplam 55 camide, Güstivar Müftülük yetkilileri gözetiminde cami mütevelli heyetleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

 

 

 

Comments are closed.