Akademia Solemne me rastin e Ditës së Bedrit në Kërçovë

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Tē enjten, më 29.04.202, në ambient të hapur, në Kalanë e qytetit të Kërçovës, nën udhëheqjen e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në organizimin e Myftinisë së Kërçovës, u realizua Akademia Solemne me rastin e Ditës së Bedrit.
Duke ruajtur distancën fizike, në një ambient të hapur, me një prezencë të lartë të Rijasetit dhe Myftive të Myftinive të BFI-së në RMV, kryetarëve të Komunave , i Komunës së Kërcovës, z. Fatmir Dehari, i Pllasnicës z. Ali Jaovski, profesorëve të FSHI-së, profesorë të Universitetit të Tetovës, Medresesë ISA Beu – Shkup, drejtuesve të Institucioneve lokale dhe qëndrore, zv. Avokati i popullit z. Ylber Rufati, perfaqesues të jetës politiko-shoqërore, Imamëve dhe dashamirëve të jetës fetare, u dhanë mesazhet e Bedrit, një datë me karakter historik, e mbushur me krenari, sinqeritet, punë dhe angazhim.
Programi u hap me lexim të Kuranit Fisnik nga hfz. Xhemail Nuhiu, e më pas, nikoqirët e këtij eventi, Myftiu i Kërçovës, bashkë me Kryetarin e Komunës së Kërçovës, i përshëndetën të pranishmit, u dëshiruan mirëseardhje në qytetin e lashtë të Uskanës duke u lutur për agjërim të pranuar dhe vepra të mira e pranuara.
Pastaj, fjalë rasti pati edhe Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetahi, i cili potencoi dimensionin e Bedrit nga aspekti edukativo- shoqëror, duke vënë në theks kultivimin e drejtësisë, sinqeritetit, mirësisë.
Panelistët të cilët e nderuan këtë mbrëmje, ishin: Prof. Muaz ef. Agushi, i cili foli mbi rrjedhojën historike të Bedrit dhe shkaqet e fitores së madhe, prof. Lutfi ef. Nexhipi, i cili foli rreth mësimeve apo porosive të Bedrit, dhe Naim ef. Ferati, i cili bëri rezimenë duke nxjerrur mësimet kryesore të Bedrit, unitetin, sinqeritetin dhe besimin.
Në kohën e ifarit, pas thirrjes së ezanit të akshamit nga Shefi i Kabinetit të Reisul Ulemasë, Hfz. Evzal ef Sinani, për të gjithë të pranishmit u shtrua iftar i përbashkët, duke respektuar masat për mbrojtjen e shëndetit.
___________________________
Свечената академија по повод Денот на Бедр, успешно се реализираше
Денес, во отворено опкружување, во Калето на градот Кичево, под водство на претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, хфз. Шаќир еф. Фетаи, во организација на Кичевското Муфтиство, ја одржа Свечената академија по повод Денот на Бедр.
Одржување на физичката оддалеченост, во отворено опкружување, со големо присуство на Ријасетот и Муфтиите на Муфтиствата на ИВЗ во РСМ, Градоначалниците на општина Кичево, г. Фатмир Дехари, од Пласница, г. Али Јаовски, професори на Факултетот за Исламски Науки, професори на Универзитетот во Тетово, Мадресе ИСА бег – Скопје, раководители на локални и централни институции, заменик. Народен адвокат во РСМ г. Илбер Руфати, имами и љубители на верскиот живот, им беа дадени пораките на Бадр, датум со историски карактер, исполнет со гордост, искреност, работа и посветеност.
Програмата се отвори со читање на Благородниот Куран со хфз. Џемаил Нухиу, а потоа, домаќините на овој настан, муфтија од Кичево, заедно со градоначалникот на Кичево, ги поздравија учесниците, ги поздравија во античкиот град Ускана, молејќи се за прифатен пост и добри дела.
Потоа, Реисул Улема хфз. Шаќир еф. Фетаи исто така имаше збор, кој ја истакна димензијата на Бадр од воспитно-социјален аспект, нагласувајќи го негувањето на правдата, искреноста, љубезноста.
Панелисти кои не почестија оваа вечер беа: Проф. Муаз еф. Агуши, кој зборуваше за историската последица на Бадр и причините за големата победа, проф. Љутфи еф. Неџипи, кој истакна за учењата или пораките на Бадр, и Наим еф. Ферати, кој ја направил резимејата со извлекување на главните учења на Бадр, единство, искреност и вера.
За време на ифтар, по повик за молитва на вечерната молитва од хфз. Евзал Синани, се одржа заеднички ифтар за сите присутни, почитувајќи ги мерките за заштита на здравјето.
_____________
Solemn Academy on the occasion of Badr Day in Kichevo
On Thursday, 29.04.202, in an open environment, in the Castle of the city of Kichevo, under the leadership of the President of the Islamic Religious Community in RNM, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, organized by the Muftiny of Kichevo, held the Solemn Academy on the occasion of Badr Day.
Maintaining the physical distance, in an open environment, with a high presence of the members of Riyaset and the Mufties of the IRC Muftinies in the RNM, the mayors of the Municipality of Kichevo, Mr. Fatmir Dehari, from Plasnica, Mr. Ali Jaovski, professors of Faculty of Islamic Sciences, professors of the University of Tetova and Madrasah Isa Bey – Skopje, heads of local and central institutions, deputy of the People’s Advocate Mr. Ylber Rufati, representatives of political and social life, Imams and worshipers of religious life, gave the messages of Badr, a date of historical character, filled with pride, sincerity, work and commitment.
The program opened with the reading of the Noble Qur’an by hfz. Xhemail Nuhiu, and then, the hosts of this event, the Mufti of Kichevo, together with the Mayor of Kichevo, greeted the participants, welcomed them to the ancient city of Uskana, praying for accepted fasting and good deeds to be accepted.
Then, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, who emphasized the dimension of Badr from the educational-social aspect, emphasizing the cultivation of justice, sincerity, kindness.
The panelists who honored this evening were: Prof. Muaz ef. Agushi, who spoke on the historical consequence of Badr and the causes of the great victory, prof. Lutfi ef. Nexhipi, who spoke about the teachings or messages of Badr, and Naim ef. Ferati, who summarized by extracting the main teachings of Badr, unity, sincerity and faith.
At the time of iftar, after the call to prayer of the evening prayer by the Chief of Cabinet of Reisul Ulema, Hfz. Evzal ef Sinani, a joint iftar was held for all those present, respecting the health measures for the protection.
_____________

 

Bedir Günü münasebetiyle anma merasimi başarıyla gerçekleştirildi

 

Bugün, KMC İslam Dini Birliği Başkanı önderliğinde, Krçova şehri Kalesi’nde açık bir ortamda, Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai önderliğinde, Kırçova Müftülüğü tarafından organize edilen, Bedir Günü münasebetiyle anma merasimi düzenledi. Kırçova Belediye Başkanı Fatmir Dehari, Plasniça Belediye Başkanı Ali Yaoski, KMC Riyaset üyeleri ve İDB Müftüleri, Üsküp İslami İlimler Fakültesi hocaları, Kalkandelen Üniversitesi öğretim görevlileri, Üsküp İsa Bey Medresesi öğretmenleri, Obdusman Başkan Yardımcısı İlber Rufati, yerel ve merkezi kurumların başkanları din görevlileri, imamlar ve dini hayatı sevenlerin geniş katılımıyla önemli tarihi ve dini mesajlar verilerek açık bir ortamda ve fiziksel mesafeyi koruyarak Bedir Günü kutlandı. Proğram, Hfz Cemail Nuhiu tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından bu etkinliğe ev sahipliği yapan Kırçova Müftüsü ve Kırçova Belediye Başkanı, merasimin düzenlendiği antik Uskana kentinde, tutulan oruçların veyapılan hayırlı işlerin Allah tarafından kabul edilmesi duasıyla katılımcıları selamladı. Bunların ardından Reis ul Ulema H. hfz. Şakir ef. Fetai, yaptığı konuşmada, Bedir Savaşının eğitimsel ve sosyal açıdan boyutunu dşle getirerek, Bedrin, adalet, dürüstlük ve nezaketin geliştirilmesine verdiği katkıya vurgu yapan bir konuşma yaptı. Bu Bedir Günü merasiminde katılan panelistler şunlardı: Prof. Muaz ef. Agushi, Bedir’in tarihsel sonuçları ve büyük zaferin nedenleri hakkında konuştu, prof. Lütfi ef. Necipi Bedir’in öğretilerine veya mesajlarına dikkat çekti, Naim ef. Ferati Bedir’in ana öğretilerini, birlik, samimiyet ve imanını özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi. Hfx. Evzal Sinani tarafından okunan akşam ezanından sonra, sağlık protokollerine saygı gösterilerek katılımcılara ortak bir iftar yemeği ikram edildi.

Comments are closed.