Medreseja Isa Beu vizitohet nga mysafiri i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe

(SHQ. MKD. ENG.)

Sipas protokollit të paraparë të Bashkësisë Fetare Islame për vizitën e Prof Dr. Nasir Muhammed Arif, si i dërguari special i Dr. Alij En Nuajmit, pas vizitës dhe takimit në Rijasetin e BFI e RMV, ku u prit nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe delegacion i përbërë nga drejtorë të sektorëve të ndryshëm të Rijasetit të BFI e RMV, mysafiri nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Prof Dr. Nasir Muhammed Arif realizoi një vizitë të rëndësishme në SHMI “Medresenë Isa Beu”.
Ai së bashku me udhëheqësinë e BFI u mirëpritën nga Drejtori i Medresesë Prof. Ibrahim ef. Idrizi dhe Këshilli Edukativo Arsimor i Medresesë Isa Beu. Gjatë kësaj mikpritje mysafiri i nderuar nga EBA u informua nga drejtori Prof. Ibrahim ef. Idrizi për historikun e funksionimit të Medresesë, sfidat me të cilat ballafaqohet ky institucion amë i Bashkësisë Fetare Islame.
Më pastaj mysafiri pati një ligjëratë para nxënësve të Medresesë, ku në fjalimin e tij mes tjerash tha: “Në këtë institucion erdha për të parë se si funksionon një shkollë e mesme, a në realitet gjeta staf dhe nxënës të përgatitur si të një universiteti”.
Më pas u vizituan objektet shoqëruese, si restoranti dhe internati i medresesë. Drejtoria e medresesë e falënderuan BFI-në dhe mysafirin e nderuar për vizitën, me shpresë se do të jenë një pik nisje e një bashkëpunimi në të ardhmen e afërt në interes të zhvillimit të procesit edukativo arsimor.
***
Високиот гостин на Обединетите Арапски Емирати ја посети Медресата Иса Бег
Според протоколот на Исламската Верска Заедница за посетата на проф. Насир Мухамед Ариф, како специјален пратеник на Др. Алиј Ен Нуајмит, по посетата и средбата во Ријасет на ИВЗ на РСМ, каде што беше примен од Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи и делегација составена од директори на различни сектори на Ријасетот на ИВЗ, гостинот од Обединетите Арапски Емирати, проф. Насир Мухамед Ариф оствари важна посета и во ИСУ „Иса Бег Медреса“.
Тој заедно со раководството на ИВЗ беа пречекани од Директорот на Медресата проф. Ибрахим еф. Идризи и Просветниот Совет на Медресата Иса-Бег. При ова гостопримство, почесниот гостин од ОАЕ беше информиран од Директорот проф. Ибрахим еф. Идризи за историјата на работењето на Медресето, предизвиците со кои се соочува оваа воспитно образовна институција, на Исламската Верска Заедница.
Потоа гостинот одржа предавање пред учениците на Медресата, каде во својот говор меѓу другото рече: „Дојдов во оваа институција да видам како функционира едно средно училиште, а навистина најдов кадар и ученици подготвени како оние на универзитет“.
Потоа беа посетени придружните објекти како мензата и интернатот на Медресата.
Раководството на Медресата им се заблагодари на ИВЗ и на почесниот гостин за посетата, со надеж дека тоа ќе биде почетна точка за соработка во блиска иднина во интерес на развојот на воспитно-образовниот процес.
***
The high-ranking guest of the United Arab Emirates visited the Isa Bey Madrasa
According to the protocol provided by the Islamic Religious Community for the visit of Prof. Dr. Nasir Muhammed Arif, as the special envoy of Dr. Alij En Nuajmit, after the visit and the meeting in Rijaset of IRC of RNM, where he was received by Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai and a delegation made up of directors of various sectors of Rijaset of IRC of RNM, the guest from the United Arab Emirates, Prof. Dr. Nasir Muhammed Arif made an important visit to Islamic High School “Isa Bey Madrasa”.
He together with the leadership of IRC was welcomed by the Director of the Madrasah Prof. Ibrahim ef. Idrizi and the Educational Council of the Isa Bey Madrasah.
During this hospitality, the honored guest from the UAE was informed by the Director Prof. Ibrahim ef. Idrizi for the history of the operation of the Madrasah, the challenges faced by this educational institution, of the Islamic Religious Community.
Then the guest gave a lecture to the students of the Madrasah, where in his speech he said, among other things: “I came to this institution to see how a high school works, did I actually find a staff and students prepared like those of a university” .
Then the accompanying facilities were visited, such as the restaurant and the boarding school of the Madrasah. The management of the Madrasah thanked the IRC and the honored guest for the visit, hoping that it will be a starting point for collaboration in the near future in the interest of the development of the educational process.

Comments are closed.