FESTAT ISLAME GJATË PESË VITEVE TË ARDHËSHME

(2023 - 2027 = 1445 - 1449 H)

FESTAT ISLAME GJATË PESË VITEVE TË ARDHËSHME

(2023 – 2027 = 1445 – 1449 H)

Shënimi i datave të festave Islame nga Shoqata IlMIJE e Bashkësisë Fetare Islame të RMV për pesë vitet e ardhëshme, saktësisht për vitet 2023/2027 sipas kalendarit diellor ekuivalent me kalendarin Hixhrij 1445/1449  është bazuar në shërbimet profesionale për çështje observatike të Dijanetit të Republikës së Turqisë, shërbim ky i autorizuar nga organizata Shura Islame Evro-Aziatike me seli në Ankara, për përgatitjen e të dhënave kalendarike për vendet ballkanike dhe Azisë qendrore.

 

 SONRAKİ BEŞ YIL İÇİNDE İSLAM DİNİ GÜNLERI

(2023 – 2027 = 1445 – 1449 H)

  Önümüzdeki beş yıl için KMC İslam Din Birliği IlMIJE Derneği tarafından İslami dini günlerin tarihlerini işaretleyerek, tam olarak 2023/2027 yılları için 1445/1449 takvimine eşdeğer güneş takvimine göre Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının profesyonel işlerine yönelik mesleki hizmetlerine, Ankara merkezli Avrupa-Asya İslami Şura organizasyonu tarafından yetkilendirilen bu hizmet Balkan ülkeleri ve Orta Asya için takvim verilerinin hazırlanması için dayandırıldı.

 

 ИСЛАМСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

(2023 – 2027 = 1445 – 1449 H)

 Одбележувањето на датумите на исламските празници од страна на здржението ИЛМИЈЕ на Исламската Верска Заедница на РСМ за идните пет години, поточно за 2023/2027 според соларниот календар екуивалентен на хиџретскиот календар 1445/1449, е базиран на професионалната служба за обсерватички работи при Дијанетот на Република Турција, служба која е овластена од Азиската Исламска Шура со седиште во Анкара, за припрема на календарските податоци за балканските земји и централна Азија.

 

  1. FESTAT ISLAME GJATË VITIT 2023 = 1444/45H

 

Lejletul-Regaib, 04 Rexheb 1444 = 26.01.2023

Lejletul- Miraxh, 26 Rexheb 1444 = 17.02.2023

Lejletul-Berat, 14 Shaban 1444 = 06.03.2023

Fillimi i Agjërimit, 01 Ramazan 1444 = 23.03.2023

Nata e Kadrit, 26 Ramazan 1444 = 17.04.2023

Dita e parë e F. Bajramit, 01 Sheval 1444 = 21.04.2023

Dita e Parë e K. Bajramit, 10 Dhulhixhe 1444 = 28.06.2023

Viti i Ri i Hixhretit, 01 Muharrem 1445 = 19.07.2023

Dita e Ashureve, 10 Muharrem 1445 = 28.07.2023

Mevludi, 11/12 Rebiul Evvel 1445 = 26.09.2023

 

2023=1444/45 HİCRİ YILI BAYRAMLARI

 Regaib Kandili, 04 Rexheb 1444 = 26.01.2023

Mirac Kandili, 26 Rexheb 1444 = 17.02.2023

Berat Kandili, 14 Saban 1444 = 06.03.2023

Ramazanın Başlangıcı, 01 Ramazan 1444 = 23.03.2023

Kadir Gecesi. 26 Ramazan 1444 = 17.04.2023

Fitir (Ramazan) Bayramı, 01 Sheval 1444 = 21.04.2023

Kurban Bayramı. 10 Zulhixhe 1444 = 28.06.2023

Hicri Yılbaşı, 01 Muharrem 1445 = 19.07.2023

Aşure günü, 10 Muharrem 1445 = 28.07.2023

Mevlid Kandili, 11/12 Rebiul Evvel 1445 = 26.09.2023

 

ИСЛАМСКИ ПРАЗНИЦИ ВО 2023 = 1444/45 Х

 Лејлетул Регаиб, 04 Реџеб 1444 = 26.01.2023

Лејлетул Мираџ, 26 Реџеб 1444 = 17.02.2023

Лејлетул Берат, 14 Шабан 1444 = 06.03.2023

Почеток на Постот, 01 Рамазан 1444 = 23.03.2023

Ноќта на Кадер, 26 Рамазан 1444 = 17.04.2023

Фитер Бајрам, 01 Шеввал 1444 = 21.04.2023

Курбан Бајрам, 10 Зулхиџе 1444 = 28.06.2023

Нова Хиџретска година, 01 Мухарем 1445 = 19.07.2023

Ашура, 10 Мухарем 1445 = 28.07.2023

Мевлуд, 11/12 Ребиул-Еввел 1445 = 26.09.2023

 

2. FESTAT ISLAME GJATË VITIT  2024 = 1445/46 H 

 

Lejletul-Regaib, 29 Xh. Ahir 1445 = 11.01.2024

Lejletul- Miraxh, 26 Rexheb 1445 = 06.02.2024

Lejletul-Berat, 14 Shaban 1445 = 24.02.2024

Fillimi i Agjërimit, 01 Ramazan 1445 = 11.03.2024

Nata e Kadrit, 26/27 Ramazan 1445 = 05.04.2024

Dita e parë e F. Bajramit, 01 Sheval 1446 = 10.04.2024

Dita e Parë e K. Bajramit, 10 Dhulhixhe 1446 = 16.06.2024

Viti i Ri i Hixhretit, 01 Muharrem 1446 = 07.07.2024

Dita e Ashureve, 10 Muharrem 1446 = 16.07.2024

Mevludi, 11/12 Rebiul Evvel 1446 = 14.09.2024

 

2024 = 1445/46 HİCRİ YILI BAYRAMLARI

 Regaib Kandili, 29 Xh. Ahir 1445 = 11.01.2024

Mirac Kandili, 26 Receb 1445 = 06.02.2024

Berat Kandili, 14 Saban 1445 = 24.02.2024

Ramazanın Başlangıcı, 01 Ramazan 1445 = 11.03.2024

Kadir Gecesi. 26 Ramazan 1445 = 05.04.2024

Fitir (Ramazan) Bayramı, 01 Sheval 1445 = 10.04.2024

Kurban Bayramı. 10 Dhulhixhe 14465= 16.06.2024

Hicri Yılbaşı, 01 Muharrem 1446 = 07.07.2024

Aşure günü, 10 Muharrem 1446 = 16.07.2024

Mevlid Kandili, 11/12 Rebiul Evvel 1446 = 14.09.2024

 

ИСЛАМСКИ ПРАЗНИЦИ ВО 2024 = 1445/46 Х

 Лејлетул Регаиб, 29. X. Ahir 1445 = 11.01.2024

Лејлетул Мираџ, 26 Реџеб 1445 = 06.02.2024

Лејлетул Берат, 14 Шабан 1445 = 24.02.2024

Почеток на Постот, 01 Рамазан 1445 = 11.03.2024

Ноќта на Кадер, 26 Рамазан 1445 = 05.04.2024

Фитер Бајрам, 01 Шеввал 1445 = 10.04.2024

Курбан Бајрам, 10 Зулхиџе 1445 = 16.06.2024

Нова Хиџретска година, 01 Мухарем 1446 = 07.07.2024

Ашура, 10 Мухарем 1446 = 16.07.2024

Мевлуд, 11/12 Ребиул-Еввел 1446 = 14.09.2024

 

3. FESTAT ISLAME GJATË VITIT 2025 = 1446/47 H

 

Lejletul-Regaib, 02 Rexheb 1446 = 02.01.2025

Lejletul- Miraxh, 26 Rexheb 1446 = 26.01.2025

Lejletul-Berat, 14 Shaban 1446 = 13.02.2025

Fillimi i Agjërimit, 01 Ramazan 1446 = 01.03.2025

Nata e Kadrit, 26 Ramazan 1446 = 26.03.2025

Dita e parë e F. Bajramit, 01 Sheval 1446 = 30.03.2025

Dita e Parë e K. Bajramit, 10 Dhulhixhe 1446 = 06.06.2025

Viti i Ri i Hixhretit, 01 Muharrem 1447 = 26.06.2025

Dita e Ashureve, 10 Muharrem 1447 = 05.07.2025

Mevludi, 11/12 Rebiul Evvel 1447 = 03.09.2025

Lejletul-Regaib, 05 Rexheb1447 = 25.12.2025

 

2025 = 1446/47 HİCRİ YILI BAYRAMLARI

 Regaib Kandili, 02 Receb 1446 = 02.01.2025

Mirac Kandili, 26 Receb 1446 = 26.01.2025

Berat Kandili, 14 Saban 1446 = 13.02.2025

Ramazanın Başlangıcı, 01 Ramazan 1446 = 01.03.2025

Kadir Gecesi. 26 Ramazan 1446 = 26.03.2025

Fitir (Ramazan) Bayramı, 01 Sheval 1446 = 30.03.2025

Kurban Bayramı. 10 Dhulhixhe 1446 = 06.06.2025

Hicri Yılbaşı, 01 Muharrem 1447 = 26.06.2025

Aşure günü, 10 Muharrem 1447 = 05.07.2025

Mevlid Kandili, 11/12 Rebiul Evvel 1447 = 03.09.2025

Regaib Kandili, 05 Receb 1447 = 25.12.2025

 

ИСЛАМСКИ ПРАЗНИЦИ ВО 2025 = 1446/47 Х

 Лејлетул Регаиб, 02 Реџеб 1446 = 02.01.2025

Лејлетул Мираџ, 26 Реџеб 1446 = 26.01.2025

Лејлетул Берат, 14 Шабан 1446 = 13.02.2025

Почеток на Постот, 01 Рамазан 1446 = 01.03.2025

Ноќта на Кадер, 26 Рамазан 1446 = 26.03.2025

Фитер Бајрам, 01 Шеввал 1446 = 30.03.2025

Курбан Бајрам, 10 Зулхиџе 1446 = 06.06.2025

Нова Хиџретска година, 01 Мухарем 1447 = 26.06.2025

Ашура, 10 Мухарем 1447 = 05.07.2025

Мевлуд, 11/12 Ребиул-Еввел 1447 = 03.09.2025

Лејлетул Регаиб, 05 Реџеб 1447= 25.12.2025

 

4. FESTAT ISLAME GJATË VITIT 2026 = 1447/48 H

 

Lejletul- Miraxh, 26 Rexheb 1447 = 15.01.2026

Lejletul-Berat, 14 Saban 1447 = 03.02.2026

Fillimi i Agjërimit, 01 Ramazan 1447 = 19.02.2026

Nata e Kadrit, 26 Ramazan 1447 = 16.03.2026

Dita e parë e F. Bajramit, 01 Sheval 1447 = 20.03.2026

Dita e Parë e K. Bajramit, 10 Dhulhixhe 1447 = 27.05.2026

Viti i Ri i Hixhretit, 01 Muharrem 1448 = 16.06.2026

Dita e Ashureve, 10 Muharrem 1448 = 25.06.2026

Mevludi, 11/12 Rebiul Evvel 1448 = 24.08.2026

Lejletul-Regaib, 01 Rexheb1448 = 10.12.2026

 

2026 = 1447/48 HİCRİ YILI BAYRAMLARI

Mirac Kandili, 26 Receb 1447 = 15.01.2026

Berat Kandili, 14 Saban 1447 = 03.02.2026

Ramazanın Başlangıcı, 01 Ramazan 1447 = 19.02.2026

Kadir Gecesi. 26 Ramazan 1447 = 16.03.2026

Fitir (Ramazan) Bayramı, 1 Sheval 1447 = 20.03.2026

Kurban Bayramı. 10 Dhulhixhe 1447 = 27.05.2026

Hicri Yılbaşı, 01 Muharrem 1448 = 16.06.2026

Aşure günü, 10 Muharrem 1448 = 25.06.2026

Mevlid Kandili, 11/12 Rebiul Evvel 1448 = 24.08.2026

Regaib Kandili, 01 Receb 1448 = 10.12.2026

 

ИСЛАМСКИ ПРАЗНИЦИ ВО 2026 = 1447/48 Х

Лејлетул Мираџ, 26 Реџеб 1447 = 15.01.2026

Лејлетул Берат, 14 Шабан 1447 = 03.02.2026

Почеток на Постот, 01 Рамазан 1447 = 19.02.2026

Ноќта на Кадер, 26 Рамазан 1447 = 16.03.2026

Фитер Бајрам, 01 Шеввал 1447 = 20.03.2026

Курбан Бајрам, 10 Зулхиџе 1447 = 27.05.2026

Нова Хиџретска година, 01 Мухарем 1448 = 16.06.2026

Ашура, 10 Мухарем 1448 = 25.06.2026

Мевлуд, 11/12 Ребиул-Еввел 1448 = 24.08.2026

Лејлетул Регаиб, 01 Реџеб 1448= 10.12.2026

 

5. FESTAT ISLAME GJATË VITIT 2027 = 1448/49 H

 

Lejletul- Miraxh, 26 Rexheb 1448 = 04.01.2027

Lejletul-Berat, 14 Saban 1448 = 22.01.2027

Fillimi i Agjërimit, 01 Ramazan 1448 = 08.02.2027

Nata e Kadrit, 26 Ramazan 1448 = 05.03.2027

Dita e parë e F. Bajramit, 01 Sheval 1448 = 09.03.2027

Dita e Parë e K. Bajramit, 10 Dhulhixhe 1448 = 16.05.2027

Viti i Ri i Hixhretit, 01 Muharrem 1449 = 06.06.2027

Dita e Ashureve, 10 Muharrem 1449 = 15.06.2027

Mevludi, 11/12 Rebiul Evvel 1449 = 13.08.2027

Lejletul-Regaib, 04 Rexheb1449 = 02.12.2027

Lejletul- Miraxh, 26 Rexheb 1449 = 24.12.2027

 

2027 = 1448/49 HİCRİ YILI BAYRAMLARI

Mirac Kandili, 26 Receb 1448 = 04.01.2027

Berat Kandili, 14 Saban 1448 = 22.01.2027

Ramazanın Başlangıcı, 01 Ramazan 1448 = 08.02.2027

Kadir Gecesi. 26 Ramazan 1448 = 05.03.2027

Fitir (Ramazan) Bayramı, 1 Sheval 1448 = 09.03.2027

Kurban Bayramı. 10 Dhulhixhe 1448 = 16.05.2027

Hicri Yılbaşı, 01 Muharrem 1449 = 06.06.2027

Aşure günü, 10 Muharrem 1449 = 15.06.2027

Mevlid Kandili, 11/12 Rebiul Evvel 1449 = 13.08.2027

Regaib Kandili, 04 Receb 1449 = 02.12.2027

Mirac Kandili, 26 Receb 1449 = 24.12.2027

 

ИСЛАМСКИ ПРАЗНИЦИ ВО 2027 = 1448/49 Х

Лејлетул Мираџ, 26 Реџеб 1448 = 04.01.2027

Лејлетул Берат, 14 Шабан 1448 = 22.01.2027

Почеток на Постот, 01 Рамазан 1448 = 08.02.2027

Ноќта на Кадер, 26 Рамазан 1448 = 05.03.2027

Фитер Бајрам, 01 Шеввал 1448 = 09.03.2027

Курбан Бајрам, 10 Зулхиџе 1448 = 16.05.2027

Нова Хиџретска година, 01 Мухарем 1449 = 06.06.2027

Ашура, 10 Мухарем 1449 = 15.06.2027

Мевлуд, 11/12 Ребиул-Еввел 1449 = 13.08.2027

Лејлетул Регаиб, 04 Реџеб 1449 = 02.12.2027

Лејлетул Мираџ, 26 Реџеб 1449 = 24.12.2027

 

Kryetari i Shoqatës ILMIJE të BFI të RMV

Prof. Rexhep ef. Ziberi

Comments are closed.