(SHQ. МКД. ENG.)
Reisul Ulemaja takohet me Zyrtaren për Liritë Fetare të Ambasadës së SHBA-ve
Të hënën më 16.05.2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e priti në një takim zyrtar me Këshilltaren Politike të ngarkuar për Liritë Fetare të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, znj. Rejçëll Kollins të shoqëruar nga Analisti politik në Ambasadën e SHBA-ve z. Adrian Ismaili.
Fillimisht Reisul Ulema i dëshiroi mirëseardhje në vizitën e parë në BFI të zonjës Rejçëll dhe e falënderoi për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes BFI dhe Ambasadës së SHBA-ve, e cila është një nga qendrat më mbështetëse të institucionit tonë fetare në vend.
Më pas, Kryetari i BFI i përshkroi një letërnjoftim të shkurtër të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, funksionimin e saj dhe organizimin e jetës fetare islame në vend, ku gjithashtu i shpjegoi edhe për sfidat me të cilat përballet BFI gjatë këtyre dy viteve të fundit, ku paralelisht gjatë periudhës së pandemisë së Kovid 19, BFI ka luajtur një rol kyç në vetëdijesimin popullatës dhe parandalimin e kësaj sëmundje dhe realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Theks i veçantë në bisedime iu vendos akreditimit të Medresesë Isa Beu e cila është imperativ i kohës.
Nga ana e saj, zonja Rejçëll Kollins çmoi lartë veprimtarinë e Reisul Ulemasë, autoritetin e tij që gëzon në popullatë dhe punën e palodhshme në vetëdijesimin e popullatës për Pandeminë e Kovid 19, vakcinimin, si dhe punën e tij të palodhshme në edukimin dhe shkollimin e gjeneratave të reja. Poashtu, u vlerësua lartë edhe qëndrimi dhe angazhimi i BFI me në Krye Reisul Ulemanë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai për dialogun ndërfetar në vend.
Në këtë takim Kryetarin e BFI e shoqëronin: z. Agron Vojnika – Udhëheqës i Sektorit për Informim Publik, z. Ismet Ademi – Udhëheqës i Sektorit për Marrëdhënie me botën Arabe dhe z. Mustafa Dauti – Udhëheqës i sektorit për punë të jashtme.
***
Реисул Улема се сретна со советничката за верски слободи во Амбасадата на САД
Во понеделник 16.05.2022 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи на официјална средба ја прими политичката советничка задолжена за Верските слободи на Амбасадата на Соединетите Американски Држави, г-дја. Рејчел Колинс придружувана од политичкиот аналист во Амбасадата на САД г. Адријан Исмаили.
Реисул Улема првично и посака добредојде на г-ѓа Рејчел при нејзината прва посета на ВЗИ и ѝ се заблагодари за тековната соработка помеѓу ИВЗ и Амбасадата на САД, која е еден од најподдржувачките центри на нашата верска институција во земјата.
Потоа, Претседателот на ИВЗ, на гостинката и опиша кратка лична карта на Исламската Верска Заедница во РСМ, нејзиното функционирање и организацијата на исламскиот верски живот во државата, каде ги образложи и предизвиците со кои се соочува ИВЗ во последните две години, каде паралелно во текот на во периодот на пандемијата на Ковид 19, ИВЗ одигра клучна улога во подигнувањето на јавната свест и спречување на оваа болест и спроведување на различни проекти и активности за спречување на насилниот екстремизам.
Посебен акцент во разговорите беше ставен на акредитацијата на Медресата Иса-бег што е императив на времето.
Од нејзина страна, г-ѓа Рејчел Колинс ја пофали работата на Реисул Улема, неговиот авторитет што го ужива кај населението и неговата неуморна работа за подигнување на јавната свест за пандемијата Ковид 19, вакцинацијата, како и неговата неуморна работа во едукацијата и учењето на помладите генерации. Исто така, високо беше пофален односот и посветеноста на ИВЗ предводено од Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи за меѓуверски дијалог во земјава.
На оваа средба Претседателот на ИВЗ беше придружуван од: г. Агрон Војника – Раководител на Сектор за јавни информации, г. Исмет Адеми – раководител на Секторот за односи со арапскиот свет и г. Мустафа Даути – раководител на сектор за надворешни работи.
***
Reisul Ulema Meets U.S. Embassy’s Religious Freedom Officers
On Monday 16.05.2022, the President of the Islamic Religious Community of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai received Political Officer Ms. Rachael Cullins and Political Analyst Adrian Ismaili from the U.S. Embassy in an official meeting at the IRC Headquarters. Reisul Ulema initially welcomed Ms. Cullins on her first visit to the IRC and thanked her for the ongoing cooperation between the IRC and the U.S. Embassy, which is one of the most supportive centers of our religious institution in the country. Afterwards, the President of IRC described a brief ID card of the Islamic Religious Community in RNM, its functioning and organization of Islamic religious life in the country, where he also explained the challenges faced by IRC during the last two years, where in parallel during the Covid 19 pandemic period, IRC has played a key role in raising public awareness and preventing this disease and implementing various projects and activities to prevent violent extremism.
Special emphasis in the talks was placed on the accreditation of the Isa Bey Madrasa which is imperative of the time.
On her part, Ms. Cullins acknowledged the work of Reisul Ulema, and his tireless efforts to raise public awareness of the Pandemic Covid 19 and to educate the younger generations, as well as the commitment of the IRC and Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai to interfaith dialogue. The Head of the IRC was accompanied by: Mr. Agron Vojnika – Head of the Sector for Public Information, Mr. Ismet Ademi – Head of the Sector for Relations with the Arab World and Mr. Mustafa Dauti – Head of the Foreign Affairs Sector.

Comments are closed.