Услови за кандидатура за избор на Реису-у лема на ИВЗ во РСМ